62,968,621 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Nauczyciele
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Historia i Patron Szko?y
HISTORIA I PATRON SZKO?Y

W 1945 roku Pani Zofia Zygmuntowska rozpocz??a prac? nad przygotowaniem zniszczonego obiektu dla szko?y, która we wrze?niu rozpocz??a dzia?alno?? jako ?e?skie Gimnazjum Rolnicze i Jednoroczna Szko?a Gospodarstwa Wiejskiego.
Ze 144 ha posiad?o?ci ziemianina W?adys?awa K?pi?skiego w wyniku reformy rolnej szkole przypad?o 96 ha. Zmieniaj?ce si? tre?ci programowe i formy organizacyjne szkolnictwa w ogóle - w tym tak?e rolniczego - sprawi?y, ?e ?e?skie gimnazjum rolnicze w roku szkolnym 1949/1950 przybra?o nazw? Liceum Rolniczego, w 1953 roku przekszta?cone zosta?o w czteroletnie Technikum, a w 1958 roku w pi?cioletnie Technikum Rolnicze.

Od roku 1949 miejsce Z. Zygmuntowskiej zaj?? in?. Boles?aw Sroka. W 1955roku - bior?c udzia? w Krajowym Zje?dzie Nauczycieli w Warszawie - zwróci? si? do premiera J. Cyrankiewicza z pro?b? o poparcie projektu wybudowania szko?y dla Liceum Rolniczego w Moszczanicy. Budowa trwa?a do 1959.
Wymagania czasu - lat 60-tych, 70- tych i dalej - pod adresem szko?y by?y coraz wi?ksze. Tym wymaganiom czasu stara?a si? sprosta? Szko?a rolnicza w Moszczanicy ca?okszta?tem swojej pracy, poprzez wszystkie formy: lekcyjne, pozalekcyjne i dzia?alno?ci? w ?rodowisku. W roku 1965 opracowany zosta? kompleksowy plan rozwoju obiektu, zak?adaj?cy budow? internatu, warsztatów mechanizacji rolnictwa. Trud wcielenia w ?ycie powy?szego planu przypad? dyrektorowi mgr in?. R. Jakubowskiemu, kieruj?cemu szko?? w latach 1961 - 1972, oraz jego nast?pcy, zamykaj?cemu 30-lecie i otwieraj?cemu nowy etap szko?y - Dyrektorowi mgr in?. H Gajowi.

W roku 1970 m?odzie? wprowadzi?a si? do nowoczesnego i wygodnego internatu na 200 osób. Przyst?piono do budowy boiska sportowego. Dzia? mechanizacji otrzyma? warsztaty, wygodne klasopracownie, gara?e i wiat? na maszyny. Rozpocz?to kapitalny remont pa?acu. Zosta?a tym samym stworzona baza dla Zespo?u Szkó? Rolniczych, w sk?ad którego wchodzi?y: Technikum Rolnicze, Zasadnicza Szko?a rolnicza, Zasadnicza Szko?a ogrodnicza. Funkcj? dyrektora w latach 1979 -1982 pe?ni? dr Z Poniedzia?ek

Z okazji pierwszego zjazdu absolwentów w 1977 roku szkole nadano imi? prof. Teodora Marchlewskiego i przekazano sztandar. Na ten sztandar m?odzie? pierwszych klas , corocznie sk?ada ?lubowanie.

Lata osiemdziesi?te w naszej szkole to kontynuacja "zbioru plonów" - czyli okresu poprzedniego. Odnotowano w tym okresie najwi?ksze sukcesy w sportach i olimpiadach. W latach 1982 - 1991 funkcj? dyrektora pe?ni? mgr in?. S. Grzegorzek. W 1990 roku otworzono Zasadnicz? Szko?? Rolnicz? o specjalno?ci - wiejskie gospodarstwo domowe.

Od 1992 roku magnesem przyci?gaj?cym m?odzie? do szko?y s? konie. Równie? w tym roku otwarto Policealne Studium Zawodowe o specjalno?ci - rachunkowo?? i rynek rolny. W latach 1991 - 1994 funkcj? dyrektora pe?ni?a mgr in?. M. Pruszy?ska, a w latach 1994 - 2001 mgr in?. W. Sucho?. Obecnie placówk? kieruje mgr in?. Cz. Malinka.


Nie mo?emy pomin?? najwa?niejszego chyba w historii tej niewielkiej miejscowo?ci faktu, jakim by? miesi?czny pobyt we dworze pp. K?pi?skich Marsza?ka Józefa Pi?sudskiego (od 8 wrze?nia do 3 pa?dziernika 1934 roku)

Józef Pi?sudski na miejsce zalecanego przez lekarzy wypoczynku ( jak mia?o si? okaza? ostatniego) wybra? Moszczanic? na podstawie zdj?? ró?nych miejscowo?ci i dworów. Po przyje?dzie nie rozczarowa? si?, wr?cz przeciwnie, bardzo chwali? uroki krajobrazu i po?o?enie parku, obiecuj?c w?a?cicielowi, ?e je?li powi?kszy park dla mo?liwo?ci odbywania d?u?szych spacerów, przyjedzie tak?e w roku nast?pnym.

Mimo zalece? lekarzy, Marsza?ek prowadzi? bardzo aktywny tryb ?ycia. Kierowa? ?wiczeniami aplikacyjnymi dla wy?szych oficerów, prowadzi? gry wojenne, przyjmowa? cz?onków rz?du (m.in. ówczesnego ministra spraw zagranicznych J. Becka), udzieli? audiencji arcyksi?ciu Karolowi Olbrachtowi Habsburgowi z ?ywca, go?ci? M. Fogga i chór Dana, nie mówi?c ju? o wy?szych rang? oficerach W.P.. Szczególne znaczenie, dla obu stron, mia?o spotkanie za zwyci?sk? za?og? challenge-u, kpt.J. Bajanem i sier?. G. Pokrzywk?. Marsza?ek cieszy? si? ka?dym mi?dzynarodowym sukcesem Polaków rozs?awiaj?cym imi? ojczyzny. Dla m?odych pilotów by?o to niezapomniane wra?enie.

W nat?oku zaj?? wagi pa?stwowej, b?d?c ju? powa?nie chorym, znalaz? wszak?e ten niezwyk?y cz?owiek czas, by z?o?y? wizyt? nauczycielom i uczniom Szko?y Podstawowej w Moszczanicy.


Dla upami?tnienia pobytu Marsza?ka Polski Józefa Pi?sudskiego w moszczanickim dworze zosta?a 11 listopada 1935 roku wmurowana tablica pami?tkowa.

Od 1 wrze?nia 2006 roku w zwi?zku ze zmian? nazwy szko?y i kierunków nauczania, naszym nowym patronem Zespo?u Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych w ?ywcu zosta? Józef Pi?sudski.Józef Pi?sudski - artyku? w Wikipedii
Portal "Pi?sudczycy"
Komendant, Nczelnik, Marsza?ek
Bibu?a
Instytut Józefa Pi?sudskiego w Ameryce


Komentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?