62,968,695 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Nauczyciele
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Dla Kandydatów
REGULAMIN REKRUTACJI
Zapraszamy GIMNAZJALISTÓW do naszej szko?y w ramach Dni Otwartych oraz na Majówk? w Moszczanicy!

W programie s? przewidziane nast?puj?ce zaj?cia i atrakcje:
1. Powiatowy Konkurs Turystyczny 'Z plecakiem w Beskidy.'
2. Pokaz klas po?arniczych i wojskowych.
3. Zwiedzanie nowoczesnych pracowni hotelarstwa, turystyki i ?ywienia.
4. Pokazy jazdy konnej na profesjonalnym parkurze obok szko?y.
Prosimy o zg?oszenia do uczestnictwa w dniach otwartych na adres mailowy zsaio@moszczanica.pl lub telefonicznie: 334750570
Organizatorzy Konkursu przewiduj? nagrody i dyplomy.
Zwyci?ska dru?yna otrzyma równie? indeksy uprawniaj?ce do kontynuowania nauki po uko?czeniu gimnazjum na wybranym przez siebie kierunku w Zespole Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych.


Kandydaci do klas pierwszych mog? sk?ada? dokumenty do nast?puj?cych szkó? :
Technikum nr 6 w zawodach:
- Technik hotelarstwa
- Technik obs?ugi turystycznej
- Technik hodowca koni
- Technik ?ywienia i us?ug gastronomicznych
V Liceum Ogólnokszta?c?ce:
- Klasa mundurowa
- Klasa integracyjna mundurowa
Zasadnicza Szko?a Zawodowa nr 5 (klasy integracyjne) w zawodach:
- Mechanik operator pojazdów i maszyn
- Kucharz
Strona logowania dla kandydata:https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/apply/index.html

W przypadku trudno?ci z logowaniem prosimy o kontakt z sekretariatem szko?y tel. 033/ 475-05-70 lub na poczt? elektroniczn? : zsaio@ moszczanica.pl

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie pszczelarz.
ZSAiO w ?ywcu og?asza nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie pszczelarz (R.4).
Kurs uprawnia do nabycia kwalifikacji pszczelarza, nadaj?cych absolwentowi uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.
W trakcie kszta?cenia s?uchacze kursu nabywaj? umiej?tno?ci m.in. z zakresu: prowadzenia produkcji pszczelarskiej, produkcji ro?linnej, produkcji zwierz?cej, prowadzenia gospodarki pasiecznej oraz wykorzystania zasobów bazy po?ytkowej.
W trakcie nauki odbywaj? si? równie? zaj?cia praktyczne, przygotowuj?ce do przysz?ej pracy i zdania egzaminów zawodowych. W przysz?o?ci po uko?czeniu kursu absolwent mo?na szuka? pracy w przedsi?biorstwach produkcyjnych i us?ugowych zajmuj?cych si? wytwarzaniem i przetwarzaniem miodu i innych produktów pszczelich, w przedsi?biorstwach zajmuj?cych si? chowem i hodowl? pszczó?. Absolwent b?dzie móg? równie? samemu prowadzi? pasiek? pszczel?.
Kszta?cenie trwa 10 miesi?cy w systemie zaocznym (weekendy).
Egzamin zawodowy Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej odbywa si? po zako?czeniu kursu i jest podzielony na cz??? pisemn? (test 40 pyta?) oraz cz??? praktyczn? (zadanie do wykonania praktycznego).
Uzyskane kwalifikacje mo?na podwy?szy? na dodatkowych kursach nadaj?cych uprawnienia technika do danego zawodu.
Osoby zainteresowane uczestniczeniem w kursie proszone s? o kontakt bezpo?rednio ze szko??:
tel. (0-33) 475-05-70
zsaio@moszczanica.pl
Komentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
BIP
Platforma Moodle
Dydaktyka
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR