62,538,840 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Dom Wczasów Dzieci?cych
HOTELIK
Bursa nr 2 w ?ywcu
Rekrutacja
Regulamin rekrutacji
Kierunki kszta?cenia
Dla Kandydatów
Warsztaty Mechanizacji
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Regulaminy Szkolne
Samorz?d Uczniowski
Organizacja roku szkolnego
Przetargi
PROJEKTY
Nauczyciele
Dy?ury Nauczycieli
Rady Pedagogiczne
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dy?ury Nauczycieli
Zebrania z Rodzicami
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
Podstawy Techniki
Budowa Pojazdów
Budowa Maszyn
Maszyny i ci?gniki
Rysunek Techniczny
Testy online z Informatyki
Egzamin Zawodowy-TESTY
Przedmioty-Testy
Kalendarz roku szkolnego
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Zast?pstwa
Mechanik-Operator
KKZ RL.04 Pszczelarz
ZAPRASZAMY NA BEZP?ATNY KURS!
Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy w zawodzie pszczelarz - RL.04 - Prowadzenie produkcji pszczelarskiej.

Regulamin Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych w ZSAiO
Podstawa Programowa w Zawodzie PSZCZELARZ
Program nauczania KKZ RL.04 PSZCZELARZ
ZA??CZNIK 1. EFEKTY KSZTA?CENIA ZAPISANE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ
ZA??CZNIK 2. POGRUPOWANE EFEKTY KSZTA?CENIA DLA ZAWODU PSZCZELARZ
ZA??CZNIK 3. USZCZEGÓ?OWIONE EFEKTY KSZTA?CENIA DLA ZAWODU PSZCZELARZ
Rozpocznij Egzamin Kwalifikacja RL.04


ZSAiO w ?ywcu og?asza nabór na kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie pszczelarz (RL.04).

Kurs uprawnia do nabycia kwalifikacji pszczelarza, nadaj?cych absolwentowi uprawnienia rolnicze zgodne z wymogami Ministerstwa Rolnictwa oraz ARiMR.
Nie pozwól by inni Ci? wyprzedzili!
Nie wychodz?c z domu, zarezerwuj miejsce na wybranym kierunku. Nast?pnie z kompletem dokumentów nale?y zg?osi? si? w sekretariacie Szko?y.
Termin sk?adania dokumentów up?ywa 15 czerwca 2017 roku.
O zakwalifikowaniu na kurs decyduje kolejno?? zg?oszenia. Liczba miejsc jest ograniczona.Dokumenty potrzebne przy zapisie podane s? we wniosku. Pobierz wniosek na bezp?atny kurs RL.04 Pszczelarz:

ZAPRASZAMY!
- Szko?a za DARMO dla wszystkich s?uchaczy.
- Bezp?atnie uzyskasz kwalifikacje rolnicze.
- Wpisowe 0z?.
- Nie przeprowadzamy egzaminów wst?pnych.
- Wydajemy bezp?atne za?wiadczenia do: MOPS, ZUS, KRUS, WKU itp.
- Legitymacja uprawniaj?ca do zni?ek komunikacyjnych.
- Szko?a w trybie zaocznym.
- Uprawnienia szkó? publicznych.


W trakcie kszta?cenia s?uchacze kursu nabywaj? umiej?tno?ci m.in. z zakresu: prowadzenia produkcji pszczelarskiej, produkcji ro?linnej, produkcji zwierz?cej, prowadzenia gospodarki pasiecznej oraz wykorzystania zasobów bazy po?ytkowej.
W trakcie nauki odbywaj? si? równie? zaj?cia praktyczne, przygotowuj?ce do przysz?ej pracy i zdania egzaminów zawodowych. W przysz?o?ci po uko?czeniu kursu absolwent mo?na szuka? pracy w przedsi?biorstwach produkcyjnych i us?ugowych zajmuj?cych si? wytwarzaniem i przetwarzaniem miodu i innych produktów pszczelich, w przedsi?biorstwach zajmuj?cych si? chowem i hodowl? pszczó?. Absolwent b?dzie móg? równie? samemu prowadzi? pasiek? pszczel?.
Kszta?cenie trwa 10 miesi?cy w systemie zaocznym (weekendy).
Egzamin zawodowy Okr?gowej Komisji Egzaminacyjnej odbywa si? po zako?czeniu kursu i jest podzielony na cz??? pisemn? (test 40 pyta?) oraz cz??? praktyczn? (zadanie do wykonania praktycznego).
Uzyskane kwalifikacje mo?na podwy?szy? na dodatkowych kursach nadaj?cych uprawnienia technika do danego zawodu.
Osoby zainteresowane uczestniczeniem w kursie proszone s? o kontakt bezpo?rednio ze szko??:
tel. (0-33) 475-05-70
zsaio@moszczanica.pl
Kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ) s? bezp?atne!
Ministerstwo Edukacji Narodowej od 1 wrze?nia 2012 r. wprowadza now? form? kszta?cenia zawodowego dla doros?ych – kwalifikacyjne kursy zawodowe (KKZ), które umo?liwiaj? uzyskanie lub uzupe?nienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby doros?e b?d? mog?y uzyska? kwalifikacje zawodowe i dyplom w danym zawodzie.

Absolwent kursu jest przygotowany do wykonywania nast?puj?cych zada?:
- prowadzenia pasieki metodami tradycyjnymi i ekologicznymi;
- wykonywania prac zwi?zanych z prowadzeniem produkcji ro?linnej i zwierz?cej;
- prowadzenia i obs?ugi pojazdów, maszyn i urz?dze? stosowanych w produkcji rolniczej i pszczelarskiej;
- prowadzenia sprzeda?y produktów rolniczych i pszczelarskich.
Liczba godzin kszta?cenia zawodowego:
okres nauczania: dwa semestry, zaj?cia odbywaj? si? systemem zaocznym: pi?tek i sobota
Plan nauczania przedmiotowego:

* Dla kursów realizowanych w formie zaocznej minimalna liczba godzin mo?e zosta? zmniejszona do 65% minimalnej liczby godzin kszta?cenia zawodowego okre?lonej w podstawie programowej kszta?cenia w zawodach dla danej kwalifikacji.
**zaj?cia odbywaj? si? w pracowniach szkolnych, warsztatach szkolnych, centrach kszta?cenia praktycznego oraz u pracodawcy.
Dodatkowe kwalifikacje:
Uko?czenie kwalifikacyjnego kursu zawodowego umo?liwia przyst?pienie do egzaminu zewn?trznego potwierdzaj?cego kwalifikacje zawodowe. Osoba, która zda egzamin otrzyma ?wiadectwo potwierdzaj?ce dan? kwalifikacj?.
S?uchacz po potwierdzeniu kwalifikacji RL.04. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej mo?e uzyska? tytu? Technika pszczelarza po uzupe?nieniu kwalifikacji RL.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej oraz uzyskaniu wykszta?cenia ?redniego.

Na kwalifikacyjny kurs zawodowy mo?na przyj?? osob?, która nie uko?czy?a gimnazjum, pod warunkiem, i? posiada uko?czone 18 lat. Osoby niepe?noletnie mog? by? uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych tylko w sytuacji, gdy posiadaj? uko?czone gimnazjum oraz spe?niaj? przes?anki warunkuj?ce mo?liwo?ci spe?niania w tej formie obowi?zku nauki.

Komentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
BIP
Dziennik UONET
Zast?pstwa
Plan Lekcji
Wykaz Podr?czników
Kiermasz podr?czników u?ywanych b?dzie organizowany we wrze?niu.
Platforma Moodle
Dydaktyka
Informacje dla kandydatów
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR