62,968,530 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Nauczyciele
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Przetarg

OG?OSZENIE

?ywiec, dnia 04.03.. 2010 r.

Dyrektor Zespo?u Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych C.K.P. im. J. Pi?sudskiego
w ?ywcu ul. Moszczanicka 9
og?asza przetarg pisemny na sprzeda? nast?puj?cych pojazdów:

Nazwa sprz?tu

Cena wywo?awcza

Dane techniczne

Images: zakaz.jpg

Samochodu dostawczego ?UK A07D, nr rej.
BLD 8739
2 000,00z? Rok produkcji 1993, wskazanie licznika 106512 km, ?adowno?? –osób/kg 2/7/865, poj. silnika 2417cm3, silnik wysokopr??ny, samochód zarejestrowany sprawny

Samochodu dostawczego ?UK A 11 B, nr rej.
BBA 806U
1 100,00z?

Rok produkcji 1987, wskazanie licznika 79945 km, rodzaj pojazdu Furgon ci??arowy do 2T- towarowo-skrzyniowy, ?adowno?? osób/kg 2/1000, silnik z zap?onem iskrowym S-21, o poj. 2120 cm3, brak aktualnych bada? technicznych

Samochód osobowy
Fiat Uno 1,7 D, nr rej.
SZY 91JE
2 100,00z? Rok prod. 1996, silnik z zap?onem samoczynnym o poj. silnika 1697 cm3, ca?kowity przebieg 165 008 km, wa?ne badanie techniczne, sprawny.

Informacje pod nr tel; 033/475-05-70 udziela kierownik administracji Pani Gra?yna Kli? w godz.

8 00 - 15 00

Regulamin przetargu i formularz ofertowy do odebrania w sekretariacie szko?y lub do pobrania ze strony internetowej: www.moszczanica.pl

Termin przetargu sk?adania ofert- od 05.03.2010r. do 22.03.2010 r. godz. 10 00

Termin rozstrzygni?cia przetargu- 22.03.2010 r. godz. 13 00


Regulamin przetargu

Wysoko?? wadium dla ka?dej pozycji przetargowej odr?bnie wynosi 10% ceny wywo?awczej .

Przetarg odb?dzie si? 22 marca o godz. 13 00 , w ZSAiO ul Moszczanicka 9,
34-300 ?ywiec w biurze dyrektora szko?y.

W przypadku, gdy kilku oferentów zaoferuje t? sam? najwy?sz? cen? na konkretny przedmiot przetargu, przetarg dotycz?cy tego przedmiotu b?dzie kontynuowany w formie aukcji mi?dzy tymi oferentami, bezpo?rednio po otwarciu ofert. Wysoko?? przyst?pienia wynosi 5% ceny wywo?awczej dla ka?dej pozycji przetargowej. Uczestnicy przetargu zobowi?zani s? stawi? si? w terminie i miejscu przetargu wraz z dokumentem to?samo?ci lub pe?nomocnictwem.

Warunkiem wzi?cia udzia?u w przetargu jest z?o?enie oferty oraz wp?ata wadium na rachunek bankowy na konto Getin Bank ?ywiec 04156010230000914000015882 lub w kasie szko?y w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca o godz. 10 00 , z okre?leniem przedmiotu przetargu, do którego wadium si? odnosi.

Pisemne oferty nale?y sk?ada? w sekretariacie ZSAiO CKP, najpó?niej w dniu
22 marca o godz. 10 00 , w zaklejonych kopertach z opisem „Przetarg” z zaznaczeniem nazwy samochodu której dotyczy oferta. Oferent mo?e z?o?y? po jednej ofercie, odr?bnie dla ka?dego przedmiotu przetargu.

Oferta, powinna by? z?o?ona na druku ofertowym , który jest z??cznikiem do przetargu. Druki do odbioru w sekretariacie szko?y oraz ze strony internetowej www.moszczanica.pl.

Wadium z?o?one przez nabywc? zostanie zaliczone na poczet ceny, pozosta?ym oferentom zostanie zwrócone niezw?ocznie po dokonaniu wyboru oferty. Wadium nie podlega zwrotowi gdy uczestnik przetargu, który wygra? przetarg, uchyli si? od zawarcia umowy.

Umow? sprzeda?y uwa?a si? za zawart? z chwil? otrzymania przez oferenta zawiadomienia o przyj?ciu jego oferty, lub w przypadku aukcji - z chwil? przybicia.

Nabywca jest zobowi?zany zap?aci? cen? nabycia w terminie nie d?u?szym ni? 7 dni od daty przetargu. Wydanie nabywcy przedmiotu sprzeda?y nast?pi w siedzibie ZSAiO CKP niezw?ocznie po zap?aceniu ceny nabycia.

Pojazdy mo?na obejrze? w siedzibie ZSAiO CKP ul Moszczanicka 9 – po uzgodnieniu terminu z kierownikiem administracji - Pani? Gra?yn? Kli? w godz. 8 00 - 15 00

Wzory dokumentów przetargowych mo?na pobra? w sekretariacie ZSAiO CKP, oraz na stronie internetowej, www.moszczanica.pl , a dodatkowe informacje telefonicznie pod nr (033) 475-05-70.

Zastrzega si? mo?liwo?? zamkni?cia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

Komentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
BIP
Platforma Moodle
Dydaktyka
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR