62,968,553 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Nauczyciele
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Budowa Pojazdów

Silnik

 

 

Uk?. ch?odzenia

 

 

Uk?. smarowniczy

 

 

Uk?. zap?onowy

 

 

Rozrusznik

 

 

Sprz?g?o

 

 

Skrzynia biegów

 

 

Akumulator

 

 

Pr?dnica

 

 

Amortyzator

 

 

Uk?. hamulcowy

 

 

?wiat?a

 

 

Uk?. kierowniczy

 

 

Instalacja elektryczna

 

 

Klakson

 

 

Opona

 

Co warto wiedzie? o samochodzie ?

Bezpiecze?stwo w ruchu drogowym jest równie? kwesti? technicznego wyposa?enia i w?a?ciwej konserwacji pojazdu. Z jakich wa?nych komponentów sk?ada si? samochód i jakie posiada wyposa?enie istotne dla bezpiecze?stwa? Co ukrywa si? za powszechnie stosowanymi symbolami i na co nale?y zwraca? uwag?? Oto kompendium;

Silniki

Przewa?aj?ca cz??? samochodów osobowych wyposa?ona jest dzi? w silnik spalinowy. W komorze spalania spr??ana jest i nast?pnie spalana mieszanka powietrza z paliwem. Znaczny wzrost popularno?ci odnotowa? w ostatnich latach silnik Diesla, który ??czy w praktyce oszcz?dno?? i wysoki moment obrotowy, a wi?c to, co ceni? u?ytkownicy jako "elastyczno??" silnika. Obok nap?dzania gazem ziemnym, w przysz?o?ci du?? rol? odgrywa? b?d? zapewne elektryczne jednostki nap?dowe zasilane wodorem lub etanolem czy benzyn? - tzw. ogniwa paliwowe. Nap?dy hybrydowe ??cz? ró?ne rodzaje silników, np. elektryczny i wysokopr??ny (Diesel).

Skrzynia biegów i sprz?g?o

Sprz?g?o stanowi roz??czne mechaniczne, elektryczne lub hydrauliczne po??czenie silnika ze skrzyni? biegów, s?u??ce do ??czenia lub przerywania przeniesienia nap?du. Tradycyjna przek?adnia ma ko?a z?bate o zró?nicowanej wielko?ci, które tak jak w rowerze zmniejszaj? lub zwi?kszaj? szybko?? obrotów silnika wzgl?dem szybko?ci obrotów kó?. Przek?adnia automatyczna umo?liwia samoczynne dostosowywanie prze?o?enia do pr?dko?ci samochodu, by utrzyma? silnik w dopuszczalnym zakresie obrotów. Kierowca nie ma peda?u sprz?g?a, nie jest mu w tym wypadku potrzebny.

Osie i ko?a

Z silnika poprzez sprz?g?o i skrzyni? biegów, nap?d przenoszony jest na ko?a. Podczas gdy dawniej w wi?kszo?ci pojazdów nap?dzana by?a o? tylna, w dzisiejszych samochodach rozpowszechniony jest raczej nap?d osi przedniej, który ma wi?cej zalet w zakresie parametrów jezdnych i jest ta?szy w produkcji. Nap?d na obie osie i wszystkie cztery ko?a przydatny jest przede wszystkim w pojazdach terenowych i sportowych. Obr?cze kó? wytwarzane s? z regu?y ze stali i zbudowane tak, by mo?liwie równomiernie dociska? opon? do nawierzchni.

Obr?cze sportowe ze stopów aluminium s? znacznie l?ejsze, dzi?ki czemu korzystnie wp?ywaj? na komfort i bezpiecze?stwo jazdy, a tak?e obni?enie zu?ycia paliwa.


Opony letnie i zimowe

Opony - dzi? ju? bezd?tkowe - odgrywaj? szczególnie wa?n? rol? w zachowaniu samochodu na drodze. Stanowi? one jedyny element kontaktu pojazdu z nawierzchni? drogi i obok hamulców oraz amortyzatorów decyduj? o bezpiecze?stwie. Warstwy gumy o ró?nej formie i twardo?ci, wzmocnione drutem stalowym i w?óknem syntetycznym, tworz? po sklejeniu relatywnie tward?, dobrze przylegaj?c? do nawierzchni drogi powierzchni? bie?nika oraz bardziej mi?kkie boki opony, co zwi?ksza komfort jazdy.

Gdy temperatura spada poni?ej 7o C, zalecana jest wymiana opon letnich na zimowe, zapewniaj?ce w ni?szej temperaturze lepsz? przyczepno??, nawet na suchym asfalcie, nie mówi?c ju? o lodzie czy ?niegu. Generalnie wszystkie cztery ko?a powinny by? wyposa?one w opony tego samego wzoru bie?nika. Regularna kontrola g??boko?ci bie?nika jest wr?cz niezb?dna. Przepisy podaj? minimaln? g??boko?? 1,6 mm , jednak dla bezpiecze?stwa zaleca si? co najmniej 2,6 mm g??boko?ci dla opon letnich i 4 mm dla opon zimowych.

Hamulce

Dzi?ki hamulcom umieszczonym w obr?czach kó?, si?a wywierana przez kierowc? na peda? hamulca pozwala zwolni? i zatrzyma? samochód. Dzieje si? to za po?rednictwem hydraulicznego uk?adu hamulcowego, który dzia?a na hamulce tarczowe lub b?bnowe (najcz??ciej z ty?u). Si?a, z jak? kierowca naciska na peda?, zwielokrotniona jest przez podci?nieniowe urz?dzenie wspomagaj?ce zwane serwem. Wywo?ane naciskiem ci?nienie p?ynu hamulcowego wyciska t?oki, które przyciskaj? klocki hamulcowe do tarcz hamulcowych (lub rozpieraj? szcz?ki hamulcowe wewn?trz b?bnów). Regularna kontrola uk?adu hamulcowego i stanu ok?adzin ciernych (klocków i szcz?k hamulcowych) decyduje o bezpiecze?stwie jazdy samochodu.

Komentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?
BIP
Platforma Moodle
Dydaktyka
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR