62,538,844 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Popro¶ o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Dom Wczasów Dzieci?cych
HOTELIK
Bursa nr 2 w ?ywcu
Rekrutacja
Regulamin rekrutacji
Kierunki kszta?cenia
Dla Kandydatów
Warsztaty Mechanizacji
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Regulaminy Szkolne
Samorz?d Uczniowski
Organizacja roku szkolnego
Przetargi
PROJEKTY
Nauczyciele
Dy?ury Nauczycieli
Rady Pedagogiczne
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dy?ury Nauczycieli
Zebrania z Rodzicami
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
Podstawy Techniki
Budowa Pojazdów
Budowa Maszyn
Maszyny i ci?gniki
Rysunek Techniczny
Testy online z Informatyki
Egzamin Zawodowy-TESTY
Przedmioty-Testy
Kalendarz roku szkolnego
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Zast?pstwa
Mechanik-Operator
Nauka Jazdy
naukajazdy
O?RODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
EGZAMIN WEWN?TRZNY (z wydrukiem)
TESTY WINFOR A, B, C, D
TESTY IMAGE
SPRAWD? JAKIM JESTE? KIEROWC?
Wyci?g z Regulaminu O?rodka Szkolenia Kierowców przy Zespole Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych w ?ywcu - Moszczanicy (otwórz)
1. Egzamin wewn?trzny odbywa si? w siedzibie OSK.
Cz??? teoretyczna egzaminu przeprowadzana jest na komputerze przy pomocy przeznaczonego do tego celu oprogramowania WINFOR Egzamin OSK - Egzamin Wewn?trzny. Praktyczna cz??? egzaminu - na placu manewrowym OSK oraz w ruchu ulicznym.
2. Egzaminowi wewn?trznemu podlegaj? wszyscy kursanci, którzy szkol? si? w systemie 30/30 godzin.
3. Ka?da cz??? egzaminu wewn?trznego oceniona negatywnie powinna by? powtórzona w ca?o?ci.
W przypadku powtarzania cz??ci praktycznej, powtórkowy egzamin rozpoczyna si? od zada? na placu manewrowym.
4. Osoba, która nie zda?a egzaminu wewn?trznego mo?e by? wielokrotnie dopuszczana do egzaminu poprawkowego pod warunkiem, ?e odby?a ka?dorazowo w OSK doszkolenie w wymiarze co najmniej 1 godziny szkolenia praktycznego.
5. Szkolenie dodatkowe prowadzone jest w OSK za pe?n? odp?atno?ci? osób szkolonych.
6. Egzamin wewn?trzny poprawkowy jest ka?dorazowo p?atny.
7. Osobie, która nie zaliczy?a pe?nego egzaminu wewn?trznego lub uzyska?a wynik negatywny albo odmówi?a udzia?u w egzaminie - wydawany jest wtórnik karty zaj?? z adnotacj? umieszczon? przy podpisie i piecz?tce instruktora o nie zdanym egzaminie wewn?trznym wraz ze wskazaniem przyczyny.
Osoba ta mo?e doszkala? si?, a potem zdawa? egzamin wewn?trzny w innym o?rodku.
8. Osoba szkolona, która zamierza z?o?y? pisemny wniosek dotycz?cy udzia?u instruktora prowadz?cego szkolenie w cz??ci praktycznej egzaminu pa?stwowego na prawo jazdy, zobowi?zana jest do wcze?niejszego uzgodnienia z instruktorem terminu egzaminu oraz dokonania wp?aty do kasy szko?y (wysoko?? op?aty jest ustalona w za??czniku nr 5).

BANK PYTA? EGZAMINACYJNYCH DLA OSÓB UBIEGAJ?CYCH SI? O PRAWO JAZDY

Zapraszam na kurs internetowy:

Testy na prawo jazdy kategorii A
Testy na prawo jazdy kat. B, cz.1
Testy na prawo jazdy kat. B, cz.2
Testy na prawo jazdy kat. B, cz.3
Testy na prawo jazdy kat. B, cz.4
Testy na prawo jazdy kat. B, cz.5
Testy na prawo jazdy kategorii C
Testy na prawo jazdy kategorii D
Testy na prawo jazdy kategorii T
Testy na kart? rowerow? i motorowerow?
Testy - Wychowanie komunikacyjne
Testy na wszystkie kategorie - Grupa33
Testy na prawo jazdy OnLine ABCDT
Testy za gotówk?
Teoria - Przepisy - Wyk?adyEGZAMIN PRAKTYCZNY NA PRAWO JAZDY KAT.B >>>

EGZAMIN PRAKTYCZNY NA PRAWO JAZDY KAT.A >>>

OBS?UGA TECHNICZNA - TOYOTA Yaris >>>

DOZWOLONE PR?DKO?CI >>>

SYMULATOR ON-LINE >>>

BUDOWA POJAZDU >>>

ENCYKLOPEDIA >>>

ALKOMAT >>>

BUDOWA >>>

PRZEPISY >>>

MANEWRY NA PLACU >>>

MANEWRY W RUCHU MIEJSKIM >>>


Prawo jazdy po nowemu


Testy na prawo jazdy w przysz?o?ci


Zmiany w egzaminach na kategori? "A" i "B"


Full Screen - DrivingSimulator
http://www.geoquake.com/
Komentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mog± oceniać zawarto¶ć strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoj±?
BIP
Dziennik UONET
Zast?pstwa
Plan Lekcji
Wykaz Podr?czników
Kiermasz podr?czników u?ywanych b?dzie organizowany we wrze?niu.
Platforma Moodle
Dydaktyka
Informacje dla kandydatów
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR