62,968,638 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Nauczyciele
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Samorz?d UczniowskiRada Uczniowska:
Przewodnicz?cy: Gunia Wioleta
Z-ca przewodnicz?cego : Bart?omiej Kastelik, Bart?omiej Kami?ski

Plan pracy Samorz?dy Uczniowskiego i Rady Uczniowskiej - otwórz

Regulamin Samorz?du Uczniowskiego

1. Samorz?d Uczniowski tworz? wszyscy pe?noprawni uczniowie szko?y.
2. Samorz?d dzia?a w oparciu o Art. 55 Ustawy o Systemie O?wiaty z dn. 07.IX.1991r- Dz.U. nr 95, poz.425 z pó?niejszymi zmianami.
3. Zasady regulaminu nie mog? by? sprzeczne ze Statutem szko?y.
4. Organy Samorz?du s? jedynymi reprezentantami ogó?u uczniów.
5. Dzia?alno?? Samorz?du wspiera i nadzoruje opiekun- nauczyciel.

Cele SU :

1. Celem Samorz?du jest kszta?towanie samodzielnego i ?wiadomego kierowania swoim post?powaniem, kszta?towanie postawy, która prowadzi do identyfikowania si? z celami i zadaniami spo?eczno?ci szkolnej, uznaniu ich za w?asne, d??enie do ich realizacji z w?asnej inicjatywy, poczucia w?asnej za nie odpowiedzialno?ci.
2. Realizacja celów powinna by? po??czona z dba?o?ci? o kszta?towanie i rozwijanie patriotyzmu, dbanie o dobre imi? szko?y, o jej honor, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.

Zadania Samorz?du:

1. Zach?canie ca?ej spo?eczno?ci uczniowskiej do nale?ytego spe?niania obowi?zków szkolnych.
2. Przedstawianie dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców opinii i potrzeb uczniów.
3. Rozwijanie wszechstronnych zainteresowa?.
4. Organizowanie imprez o charakterze powa?nym i rozrywkowym.
5. Organizowanie pomocy kole?e?skiej.
6. Zapobieganie konfliktom, rozstrzyganie sporów.
7. Piel?gnowanie pozytywnych cech charakteru:
- odpowiedzialno??,
- uczciwo??,
- samodzielno??,
- obowi?zkowo??,
- godno??,
- wra?liwo??

Kompetencje SU:

Samorz?d Uczniowski mo?e przedstawi? dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców opinie i wnioski we wszystkich sprawach szko?y, które dotycz? podstawowych praw uczniów:
1. Prawo do zapoznania si? z programem nauczania, jego tre?ci?, celem i wymogami edukacyjnymi.
2. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny post?pów w nauce i zachowaniu.
3. Prawo do organizacji ?ycia szkolnego.
4. Prawo do organizowania dzia?alno?ci kulturowej, o?wiatowej i rozrywkowej.
5. Prawo do udzielania uczniom pochwa?y i nagany.
6. Prawo do uczestnictwa w decyzjach w?adz szko?y w sprawach przyznawania stypendiów i zasi?ków.
7. Prawo do uczestnictwa z g?osem doradczym w posiedzeniu RP oraz Rady Rodziców.
8. Prawo do rozstrzygania sporów i konfliktów.

W sk?ad Rady uczniowskiej wchodz?:

- przewodnicz?cy
- z-ca przewodnicz?cego
- skarbnik

Rol? opiekuna jest koordynowanie prac Samorz?du Uczniowskiego, doradzanie, pomoc w organizacji zada? oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej dzia?alno?ci. Zebranie wszystkich klasowych samorz?dów zwo?uje opiekun SU.
Zebranie SU mo?e by? zwo?ane na wniosek dyrektora szko?y, Rady Pedagogicznej lub klasowych Rad Uczniowskich.
Zebranie SU powinno odbywa? si? nie rzadziej ni? raz w semestrze.
Zebranie wszystkich klasowych Rad Uczniowskich ustala:
- zasady tworzenia i kryteria wyboru Rady Uczniowskiej
- planuje prac? RU i Samorz?du Uczniowskiego – uroczysto?ci, konkursy , akcje
- zatwierdza roczny plan pracy

Organami Samorz?du s?:

- ogólne zebranie uczniów
- Uczniowska Rada Szkolna
- ogólne zebranie klasowe
- Uczniowska Rada Klasowa

Ogólne zebranie uczniów jest najwi?ksz? w?adz? Samorz?du Uczniowskiego.
W ogólnym zebraniu uczniów maja prawo uczestniczy? wszyscy uczniowie.
Zebranie zwo?uje RU lub opiekun SU, og?aszaj? termin z 2-dniowym wyprzedzeniem.
O czasie, miejscu spotkania zawiadamiaj? uczniów przez pisemne og?oszenie umieszczone na tablicy og?osze?.
Spotkania RU mo?e organizowa? zarówno RU jak i opiekun.

Zasady i tryb wyborów Rady Samorz?du Uczniowskiego:

1. Kadencja RU trwa jeden rok, mo?e by? przed?u?ona za zgod? klasowych Rad Uczniowskich- po konsultacjach z uczniami.
2. T? sam? funkcj? ucze? mo?e pe?ni? nie d?u?ej ni? 3 kadencje.
3. Kandydowa? w wyborach mo?e ka?dy ucze? ucz?szczaj?cy do szko?y.
4. Kandydaci s? wybierani z poszczególnych klas w ilo?ci max. 2 osób.
5. Kandydat musi wyrazi? zgod? na udzia? w wyborach.
6. Wybory powinny by? przeprowadzone nie pó?niej ni? 14 dni po og?oszeniu listy kandydatów.
7. Lista kandydatów powinna by? wywieszona na tablicy og?osze? do publicznej wiadomo?ci.
8. Kandydaci prezentowani s? na spotkaniu Szkolnego Samorz?du uczniowskiego w którym mog? bra? udzia? wszyscy uczniowie szko?y.
9. Rady uczniowskie z poszczególnych klas po konsultacji ze swoimi klasami oddaj? g?os na swojego kandydata na spotkaniu wyborczym poprzez wpisanie nazwiska kandydata.
10. Przewodnicz?cym zostaje kandydat, który otrzyma? najwi?ksz? liczb? g?osów, zast?pc? i skarbnikiem kolejni.
11. Wyniki podane s? do publicznej wiadomo?ci poprzez wywieszenie nowego sk?adu na tablicy og?osze?.
12. Uczniowska Rada Szkolna jest organem wykonawczym Samorz?du Uczniowskiego:
- przygotowuje projekty do akceptacji poprzez ogólne zebranie uczniów,
- reprezentuje Samorz?d przed dyrektorem, Rad? Pedagogiczna lub Rad? Rodziców,
- Reprezentuje spo?eczno?? uczniowska w kontaktach z Samorz?dami Uczniowskimi innych szkó?.

Komentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Świetne! Świetne! 100% [1 głos]
Bardzo dobre Bardzo dobre 0% [Brak oceny]
Dobre Dobre 0% [Brak oceny]
Średnie Średnie 0% [Brak oceny]
Słabe Słabe 0% [Brak oceny]
BIP
Platforma Moodle
Dydaktyka
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR