Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA
Dodane przez zsaio dnia 19 wrzesień 2017 21:05


Projekt jest odpowiedzi? na potrzeb? przeciwdzia?ania degradacji terenów nadbrze?nych i zanieczyszczenia ?rodowiska naturalnego na terenie Powiatu ?ywieckiego. Ide? przewodni? projektu jest ekologia, ochrona przyrody, poprawa ró?norodno?ci biologicznej oraz zrównowa?one wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze Powiatu.
Powy?sze cele maj? zosta? osi?gni?te poprzez uruchomienie ca?orocznego „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA, które utworzone zostanie w pochodz?cym z 1907 r. budynku „Pod G?ow? Konia”, znajduj?cym si? w ?ywcu, w dzielnicy Moszczanica. Teren obj?ty projektem to oko?o 7,0 ha gruntów b?d?cym w trwa?ym zarz?dzie Zespo?u Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych
w ?ywcu, która to jest jednostk? podleg?? Starostwu Powiatowemu w ?ywcu.
Projekt obejmuje m.in.:
- remont kapitalny i dostosowanie do celów projektowych wspomnianego budynku,
- stworzenie trasy dydaktyczno-edukacyjnej wyposa?onej w elementy edukacyjne,
- ma?? infrastruktur?,
- infrastruktur? dost?pow?, w tym miejsca parkingowe,
- kompleksowe wyposa?enie, niezb?dne do realizacji dzia?alno?ci edukacyjnej.
G?ówne linie tematyczne dzia?alno?ci Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” to Pszczo?y, Zio?a i ro?liny miodne, Ekologia i ?rodowisko, Segregacja Odpadów i Recycling. W ramach swojej dzia?alno?ci Centrum koncentrowa? si? równie? b?dzie na innych tematach zwi?zanych bezpo?rednio i po?rednio z ekologi?, ochron? przyrody i bioró?norodno?ci? (gatunki chronione, niska emisja i OZE, rolnictwo ekologiczne, recycling - drugie ?ycie odpadów). Zastosowane rozwi?zania b?d? mia?y charakter przede wszystkie edukacyjno-zabawowy oraz b?d? uczy? szeroko rozumianej ekologii i poszanowania ?rodowiska naturalnego w sposób atrakcyjny, zach?caj?cy do aktywno?ci i wdra?ania rozwi?za? i pomys?ów prezentowanych w Centrum. Oferta Centrum kierowana b?dzie zarówno do osób m?odych (dzieci i m?odzie?y w wieku szkolnym), jak i dla doros?ych.
Warto?? projektu szacowana jest na kwot? 3,3 mln z? brutto. Przedsi?wzi?cie wspó?finansowane b?dzie ze ?rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?l?skiego na lata 2014-2020 w ramach Dzia?ania 5.4 „Ochrona ró?norodno?ci biologicznej”. Beneficjentem projektu jest Powiat ?ywiecki. Przedsi?wzi?cie realizowane b?dzie przez Zespó? Szkó? Agrotechnicznych
i Ogólnokszta?c?cych w ?ywcu.
Realizacji projektu towarzyszy? b?d? konsultacje spo?eczne oraz kampania edukacyjna i informacyjno-promocyjna skierowana do mieszka?ców Powiatu ?ywieckiego i turystów.
Zako?czenie realizacji projektu planowane jest na koniec czerwca 2020 r.