O Srebrne Muszkiety-2014
Dodane przez zsaio dnia 06 czerwiec 2014 00:00
Fina? Centralny 53. Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2014”
W dniach 4-6 czerwca 2014 r. na obiektach Cywilno-Wojskowego Zespo?u Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy odby? si? Fina? Centralny 53. Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2014” zorganizowanych przez Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronno??”.

Przedsi?wzi?cie realizowane by?o w formie zadania zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
W zawodach udzia? wzi??y zespo?y dziewcz?t i ch?opców szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwyci?zcy eliminacji wojewódzkich.
Podczas fina?u zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w kategoriach z licencj? i bez licencji. Prowadzona by?a klasyfikacja indywidualna i zespo?owa.
W?ród zespo?ów ch?opi?cych-zespo?owo z licencj?:
I miejsce i nagrod? g?ówn? „Srebrny Muszkiet” wywalczy?a dru?yna z Zespo?u Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych w ?ywcu reprezentuj?ca województwo ?l?skie w sk?adzie: Sebastian DAMEK, Marcin KU?, Kamil JAKUBIEC, opiekun – Andrzej TOCZEK.

Zdobyte wyniki, ogromne zaanga?owanie m?odzie?y oraz ich wychowawców ?wiadcz? o du?ym zainteresowaniu t? dyscyplin? sportow? uprawian? przez m?odzie? szkoln?. Ta ponad pi??dziesi?cioletnia tradycja zawodów winna by? nadal kontynuowana, a mo?e by? dlatego, ?e s? o?rodki i szko?y, gdzie dzi?ki ogromnemu zaanga?owaniu nauczycieli, a zarazem trenerów uczniowie korzystaj? z tej formy aktywno?ci sportowej. Do ich grona zalicza si? m.in.: p. Andrzeja Toczka z ?ywca.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY SM 2014.pdf (10,41 MB)

Treść rozszerzona
Fina? Centralny 53. Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2014”

W dniach 4-6 czerwca 2014 r. na obiektach Cywilno-Wojskowego Zespo?u Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy odby? si? Fina? Centralny 53. Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2014” zorganizowanych przez Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronno??”.
Przedsi?wzi?cie realizowane by?o w formie zadania zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
W zawodach udzia? wzi??y zespo?y dziewcz?t i ch?opców szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwyci?zcy eliminacji wojewódzkich.
Podczas fina?u zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w kategoriach z licencj? i bez licencji. Prowadzona by?a klasyfikacja indywidualna i zespo?owa.
W?ród zespo?ów ch?opi?cych-zespo?owo z licencj?:
I miejsce i nagrod? g?ówn? „Srebrny Muszkiet” wywalczy?a dru?yna z Zespo?u Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych w ?ywcu reprezentuj?ca województwo ?l?skie w sk?adzie: Sebastian DAMEK, Marcin KU?, Kamil JAKUBIEC, opiekun – Andrzej TOCZEK.

Zdobyte wyniki, ogromne zaanga?owanie m?odzie?y oraz ich wychowawców ?wiadcz? o du?ym zainteresowaniu t? dyscyplin? sportow? uprawian? przez m?odzie? szkoln?. Ta ponad pi??dziesi?cioletnia tradycja zawodów winna by? nadal kontynuowana, a mo?e by? dlatego, ?e s? o?rodki i szko?y, gdzie dzi?ki ogromnemu zaanga?owaniu nauczycieli, a zarazem trenerów uczniowie korzystaj? z tej formy aktywno?ci sportowej. Do ich grona zalicza si? m.in.: p. Andrzeja Toczka z ?ywca.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY SM 2014.pdf (10,41 MB)