SZKOLNE PROCEDURY
Dodane przez zsaio dnia 16 sierpień 2016 00:00
SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH


I. Procedura w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie skradzioną rzecz
II. Procedura w przypadku podejrzenia, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły
III. Procedura w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych bądź alkoholu
IV. Procedura w przypadku, gdy uczeń zachowuje się agresywnie w stosunku do rówieśników
V. Procedura w przypadku, gdy uczeń narusza godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły
VI. Procedura w przypadku, gdy uczeń zakłóca tok lekcji


Treść rozszerzona


SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA W TRUDNYCH SYTUACJACH

I. Procedura w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie skradzioną rzecz

II. Procedura w przypadku podejrzenia, że uczeń palił papierosy na terenie szkoły

III. Procedura w przypadku podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych bądź alkoholu

IV. Procedura w przypadku, gdy uczeń zachowuje się agresywnie w stosunku do rówieśników

V. Procedura w przypadku, gdy uczeń narusza godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły

VI. Procedura w przypadku, gdy uczeń zakłóca tok lekcji

I. PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ POSIADA PRZY SOBIE SKRADZIONĄ RZECZ

1. Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor itp.) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ewentualnie innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną rzeczą. Nauczycielowi nie wolno (nie ma prawa) samodzielnie dokonać przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność wyłącznie zastrzeżona dla policji.
2. Nauczyciel o swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrekcję szkoły.
3. Nauczyciel powiadamia o zaistniałym zdarzeniu rodziców/opiekunów ucznia. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz - w ich obecności - z uczniem. W przypadku potwierdzenia uzyskanej informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania.
4. W przypadku, gdy uczeń na polecenie nauczyciela nie chce przekazać skradzionej rzeczy, ani pokazać zawartości teczki, szkoła wzywa rodziców, policję (która po przyjeździe przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia, oraz zabezpiecza znalezioną rzecz.).
5. Jeżeli uczeń wyda rzecz dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim jej zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją dyrektorowi / policji.
6. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.
7. Uczeń zostaje ukarany zgodnie z procedurami takimi, jak w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela (pkt. c, d, e, f, g).
II. PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ PALIŁ PAPIEROSY NA TERENIE SZKOŁY

1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń palił na terenie szkoły papierosy, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek zgłoszenia powyższego faktu do dyrekcji szkoły.
2. W obecności pracowników wymienionych w pkt. 1 procedury oraz wychowawcy i pedagoga, uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną.

Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia:
a) wychowawca informuje telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych ucznia o zdarzeniu,
b) uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
c) uczeń podpisuje ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron.
Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
a) wychowawca informuje telefonicznie rodziców/ opiekunów prawnych ucznia
o zdarzeniu,
b) uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
c) uczeń ma obniżoną semestralną ocenę zachowania (zgodnie z WSO zachowania)
d) rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,
e) jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.


III. PROCEDURA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ ZNAJDUJE SIĘ POD WPŁYWEM ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH BĄDŹ ALKOHOLU


1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń znajduje się pod wpływem środków psychoaktywnych bądź alkoholu, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek odizolowania ucznia od reszty klasy, ze względu na bezpieczeństwo nie pozostawia się go samego, stwarza warunki w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie, zgłoszenia powyższego faktu do dyrekcji szkoły, którzy zobowiązani są do poinformowania rodziców, pedagoga szkolnego i wychowawcy.
2. W obecności pracowników wymienionych w pkt. 1 procedury uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną i poddany jest wstępnemu badaniu alkosensorem i narkotestem na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu i narkotyków w ślinie.
3. Jeżeli badanie potwierdzi powzięte przypuszczenie, wzywani są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia oraz pogotowie ratunkowe.
A.
Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia, a jest on przytomny i w pełni świadomy, po powtórzeniu badania w obecności rodziców/ prawnych opiekunów ucznia:
a) uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie są obciążeni kosztami testu wg faktury zakupu,
b) uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
c) uczeń ma obniżoną semestralną ocenę zachowania (zgodnie z WSO zachowania)
d) rodzice/ prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,
e) rodzice/ prawni opiekunowie zabierają ucznia do domu, zobowiązani są do zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki w danym dniu zajęciowym oraz do zgłoszenia się we wskazanej placówce terapeutycznej, uczeń pełnoletni kierowany jest na rozmowę z terapeutą do OLU,
f) jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.
B)
Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
a) uczeń i jego rodzice/opiekunowie są obciążeni kosztami testu wg faktury zakupu,
b) powtórzenie badania następuje w obecności rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz właściwych służb (policja, straż miejska) dysponujących atestowanym sprzętem do ww. badania,
c) sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb,
podpisana także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
d) szkoła kieruje pismo do sądu (w przypadku ucznia nieletniego), z prośbą o zbadanie sprawy i podjęcie dalszego postępowania,
e) jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach,

C).
Jeżeli zachowanie ucznia odbiega od normy i występuje choćby podejrzenie
zagrożenia zdrowia lub życia:
a) wzywana jest natychmiastowo policja lub straż miejska,
b) wzywane jest równocześnie pogotowie ratunkowe,
c) uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
d) uczeń ma obniżoną semestralną ocenę zachowania (zgodnie z WSO zachowania),
e) rodzice/ prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,
f) jeżeli lekarz pogotowia nie podejmie decyzji o umieszczeniu ucznia w szpitalu, rodzice/prawni opiekunowie zabierają ucznia do domu, zobowiązani są do zapewnienia mu bezpieczeństwa i opieki w danym dniu zajęciowym,
g) jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach,
h) szkoła kieruje pismo do sądu rodzinnego z prośbą o zbadanie sprawy i podjecie dalszego postępowania.

IV. PROCEDURA W PRZYPADKU, GDY Z UCZEŃ ZACHOWUJE SIĘ AGRESYWNIE W STOSUNKU DO RÓWIEŚNIKÓW – STOSUJE PRZEMOC FIZYCZNĄ LUB PSYCHICZNĄ

1. Uczeń otrzymuje pisemną naganę dyrektora.
2. Zwołanie Zespołu Interwencji Systemowej (obecni: dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog/psycholog, rodzice, uczeń) - rodzice/ prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,

3. W szczególnych przypadkach naruszania przez ucznia Regulaminu Szkolnego oraz wykazywania zachowań narażających bezpieczeństwo, zdrowie i życie kolegów, dyrektor szkoły powiadamia Policję.
V. PROCEDURA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ NARUSZA GODNOŚĆ NAUCZYCIELA LUB INNEGO PRACOWNIKA SZKOŁY

Za naruszenie godności osobistej nauczyciela lub pracownika niepedagogicznego szkoły uznajemy:
a) lekceważące i obraźliwe zachowanie wobec ww. wyrażone w słowach lub gestach,
b) prowokacje pod adresem ww. wyrażone w słowach lub gestach,
c) nagrywanie lub fotografowanie ww. pracowników szkoły bez ich wiedzy i zgody,
d) naruszenie ich prywatności i własności prywatnej,
e) użycie wobec nich przemocy fizycznej i psychicznej,
f) pomówienia i oszczerstwa wobec ww. pracowników,
g) naruszenie ich nietykalności osobistej.

1. W przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że uczeń naruszył godność nauczyciela lub innego pracownika szkoły, nauczyciel lub pracownik niepedagogiczny szkoły, który powziął takie podejrzenie, ma obowiązek , zgłoszenia powyższego faktu do dyrektora szkoły, a w przypadku jego nieobecności do wicedyrektora lub pedagoga szkolnego.
2. W obecności pracowników wymienionych w pkt. 1 procedury uczeń odbywa z nimi rozmowę wstępną i jeżeli zachodzi podejrzenie, że działał pod wpływem jakichkolwiek środków psychoaktywnych bądź alkoholu, poddany jest wstępnemu badaniu alkosensorem i narkotestem na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu i narkotyków w ślinie po uprzednim poinformowaniu rodziców.
3. Jeżeli badanie potwierdzi powzięte przypuszczenie, wzywani są rodzice lub prawni opiekunowie ucznia i dalsza procedura zostaje wdrożona wg ustalonego biegu postępowania.
4. Jeżeli uczeń nie działał pod wpływem środków wymienionych w pkt 2 i 3, procedura przebiega następująco:
A) Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz pierwszy w przypadku tego ucznia, a zdarzenie
dotyczy punktu a lub b definicji:
a) wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,
b) uczeń otrzymuje naganę wychowawcy klasy na piśmie skierowana do rodziców za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
c) rodzice/prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,
d) uczeń ma obniżoną ocenę cząstkową zachowania (zgodnie z WSO zachowania)
e) jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on poinformowany o zaistniałych okolicznościach.
B) Jeżeli zdarzenie ma miejsce po raz kolejny w przypadku tego ucznia:
a) wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji,
b) uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,


a) Zwołanie Zespołu Interwencji systemowej (obecni: dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog/psycholog, rodzice, uczeń) - rodzice/ prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,
b) uczeń ma obniżoną semestralną ocenę zachowania (zgodnie z WSO zachowania,)
c) sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły, podpisana także przez rodziców/ prawnych opiekunów ucznia,
d) jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on poinformowany o zaistniałych okolicznościach.


C) Jeżeli zachowanie ucznia dotyczy pozostałych punktów definicji:
e) wychowawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie rodziców ucznia o zaistniałej sytuacji i wzywa ich do szkoły,
f) wzywana jest natychmiastowo policja lub straż miejska,
g) uczeń otrzymuje naganę dyrektora szkoły na piśmie za rażące naruszenie regulaminu szkoły i statutu,
h) uczeń ma obniżoną semestralną ocenę zachowania (zgodnie z WSO zachowania)
i) sporządzona zostaje notatka służbowa z czynności szkoły i właściwych służb, podpisana także przez rodziców/prawnych opiekunów ucznia,
j) osoba poszkodowana zgłasza na policję doniesienie o popełnieniu przestępstwa z powództwa cywilnego,
k) jeżeli uczeń ma kuratora sądowego, zostaje on także poinformowany o zaistniałych okolicznościach.

VI. PROCEDURA W PRZYPADKU, GDY UCZEŃ ZAKŁÓCA TOK LEKCJI

A.
1. Upomnienie słowne ucznia.
2. Wpisanie uczniowi pisemnej uwagi w dzienniku lekcyjnym.
3. Uczeń, który uzyskał 3 uwagi, otrzymuje pisemną naganę wychowawcy - za naruszenie regulaminu szkoły i statutu.
4. Pedagog Szkolny/psycholog szkolny wspólnie z wychowawcą przeprowadzają rozmowę z uczniem.

B.
1. Uczeń, który uzyskał 4 uwagi, otrzymuje ustną naganę dyrektora - Dyrektor szkoły wspólnie z pedagogiem szkolnym/psychologiem szkolnym i wychowawcą przeprowadzają rozmowę z uczniem – sporządzona zostaje notatka w dzienniku lekcyjnym.

C.
W przypadku braku poprawy zachowania ucznia i uzyskania kolejnej 5 uwagi :
1. uczeń otrzymuje pisemną naganę dyrektora
2. Zwołanie Zespołu Interwencji Systemowej (obecni: dyrektor szkoły, wychowawca, pedagog/psycholog, rodzice, uczeń) - rodzice/ prawni opiekunowie i uczeń podpisują ze szkołą kontrakt indywidualny, zawierający dalsze zasady współpracy stron,

4. Obniżenie oceny semestralnej z zachowania (zgodnie z WSO zachowania).

Szkolne Procedury Postępowania w Sytuacjach Trudnych zostały zatwierdzone na Radzie Pedagogicznej w dn. 31.01.2013 r.