Regulamin Ośrodka Szkolenia Kierowców

przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy

 

 1. OSK jest prowadzony przez szkołę na podstawie zezwolenia na prowadzenie szkolenia osób ubiegających się o wydanie uprawnień do kierowania pojazdem silnikowym wydanego przez Starostę (zezwolenie - zał. nr 1).
 2. OSK prowadzi szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdów silnikowych oraz szkolenie uczniów tych szkół, w których programie nauczania przewidziane jest uzyskanie przez uczniów umiejętności kierowania pojazdami silnikowymi.
 3. Siedziba OSK mieści się w warsztatach szkolnych przy Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu – Moszczanicy. Biuro OSK czynne jest w godz. 800­­ – 1300­­ w dniach pracy szkoły.
 4. OSK posiada niezbędne warunki lokalowe, wyposażenie dydaktyczne, plac do wykonywania manewrów gwarantujące przeprowadzenie szkolenia zgodnie z jego szczegółowymi warunkami oraz pojazdy przystosowane do nauki jazdy (wykaz pojazdów – zał. nr 2).
 5. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi prowadzone jest w OSK przez zatrudnionych nauczycieli będących instruktorami.
 6. Osoba ubiegająca się o uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym może rozpocząć szkolenie najwcześniej 3 miesiące przed osiągnięciem wieku wymaganego do uzyskania prawa jazdy, a jeżeli osobą tą jest uczeń szkoły, której program nauczania obejmuje szkolenie osób ubiegających się o prawo jazdy, okres ten wynosi 12 miesięcy.
 7. Wymagany wiek dla danej kategorii prawa jazdy wynosi:

16 lat – dla kat. T

18 lat – dla kat. B

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może uzyskać prawo jazdy kat. T za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów (wzór oświadczenia – zał. nr 3).

 1. Osoba ubiegająca się o wydanie prawa jazdy podlega badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

Badanie lekarskie przeprowadza uprawniony lekarz na koszt osoby badanej.

 1. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy podlega szkoleniu, które obejmuje:

a)      szkolenie podstawowe – przed przystąpieniem po raz pierwszy do egzaminu państwowego w zakresie określonej kategorii prawa jazdy,

b)      szkolenie dodatkowe – każdorazowo po 3-krotnym uzyskaniu negatywnego wyniku z części teoretycznej lub praktycznej egzaminy państwowego.

 1. Szkolenie kandydatów na kierowców jest organizowane przez szkołę w formie nauki uwzględniającej wymogi określane w programie szkolenia kandydatów na kierowców (program szkolenia - zał. nr 4), lub w formie kursu uwzględniającego w/w program.
 2. Odpłatność za prowadzone szkolenie i egzaminowanie kandydatów na kierowców ustalana jest uchwałą Rady Pedagogicznej i zatwierdzana przez Dyrektora Szkoły (uchwała RP -zał. nr 5).
 3. OSK sprawdza spełnienie niezbędnych wymogów przez kandydatów na kierowców.
 4. W trakcie szkolenia kandydatów na kierowców w pojeździe może znajdować się poza instruktorem i osobą szkoloną nie więcej niż jeden uczestnik kursu.
 5. Po przeprowadzonym szkoleniu instruktor prowadzący szkolenie w danej grupie przeprowadza egzamin wewnętrzny zgodnie z zasadami określonymi dla egzaminu państwowego (instrukcja przeprowadzania egzaminów państwowych – zał. nr 6).
 6. Egzamin wewnętrzny odbywa się w siedzibie OSK.

Część teoretyczna egzaminu przeprowadzana jest na komputerze przy pomocy przeznaczonego do tego celu oprogramowania WINFOR Egzamin OSK – Egzamin Wewnętrzny.

Praktyczna część egzaminu – na placu manewrowym OSK oraz w ruchu ulicznym (projekt trasy egzaminacyjnej zał. nr 7).

 1. Egzaminowi wewnętrznemu podlegają wszyscy kursanci, którzy szkolą się w systemie 30/30 godzin oraz osoby zapisujące się na szkolenie dodatkowe po 1 kwietnia 2004r.
 2. Zakres egzaminu teoretycznego jest identyczny, jak zakres egzaminu państwowego – pytania losowane są z obowiązującej na egzaminie państwowym bazy pytań.
 3. Kursant przed przystąpieniem do egzaminu teoretycznego wpisuje wszystkie potrzebne dane do programu i rozpoczyna egzamin.

Po skończonym egzaminie drukowany jest druk egzaminu wewnętrznego z wypełnioną częścią dotyczącą egzaminu teoretycznego, wynikiem tego egzaminu oraz wylosowanym zestawem zadań do części praktycznej odbywającej się na placu manewrowym.

Wpis z egzaminu teoretycznego egzaminujący potwierdza podpisem i pieczątką.

 1. Egzamin praktyczny składa się z jazdy po placu manewrowym oraz w ruchu drogowym (schemat placu manewrowego - zał. nr 8).

Warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.

Jeśli zdający zdał jazdę na placu manewrowym, może przystąpić do jazdy egzaminacyjnej w ruchu drogowym.

Jazda trasą nie może trwać krócej niż 25 minut.

 1. Instruktor wpisuje wynik poszczególnych części egzaminu do druku egzaminu wewnętrznego. Druk sporządzany jest w jednym egzemplarzu i potwierdzony pieczątką OSK.

OSK przechowuje druki przeprowadzonego egzaminu wewnętrznego wraz z inną dokumentacją osoby szkolonej.

Negatywny wynik z egzaminu wewnętrznego nie jest wpisywany do karty przeprowadzonych zajęć.

 1. Każda część egzaminu wewnętrznego oceniona negatywnie powinna być powtórzona w całości.

W przypadku powtarzania części praktycznej, powtórkowy egzamin rozpoczyna się od zadań na placu manewrowym.

 1. Osoba, która nie zdała egzaminu wewnętrznego może być wielokrotnie dopuszczana do egzaminu poprawkowego pod warunkiem, że odbyła każdorazowo w OSK doszkolenie w wymiarze co najmniej 1 godziny szkolenia praktycznego.
 2. Szkolenie dodatkowe prowadzone jest w OSK za pełną odpłatnością osób szkolonych (zał. nr 5).
 3. Egzamin wewnętrzny poprawkowy jest każdorazowo płatny (wysokość opłat ustalona jest w zał. nr 5).
 4. Osobie, która nie zaliczyła pełnego egzaminu wewnętrznego lub uzyskała wynik negatywny albo odmówiła udziału w egzaminie – wydawany jest wtórnik karty zajęć z adnotacją umieszczoną przy podpisie i pieczątce instruktora o nie zdanym egzaminie wewnętrznym wraz ze wskazaniem przyczyny.

Osoba ta może doszkalać się, a potem zdawać egzamin wewnętrzny w innym ośrodku.

26.Osoba szkolona, która zamierza złożyć pisemny wniosek dotyczący udziału instruktora prowadzącego szkolenie w części praktycznej egzaminu państwowego na prawo jazdy, zobowiązana jest do wcześniejszego uzgodnienia z instruktorem terminu egzaminu oraz dokonania wpłaty do kasy szkoły (wysokość opłaty jest ustalona w załączniku nr 5).