Strona tytułowa>Praca pisemna>
Pojęcie i znaczenie mechanizacji rolnictwa.

Mechanizowanie prac w rolnictwie wynika z potrzeby unowocześnienia

produkcji rolnej.

 

Mechanizacja rolnictwa - jest to proces zastępowania pracy ręcznej w produkcji rolniczej pracą maszyn i urządzeń technicznych prowadzących do zmniejszenia zapotrzebowania na robociznę, zwiększenia wydajności pracy, względnego zmniejszenia kosztów produkcji oraz do zapewnienia właściwej wysokości plonów i jakości produktu końcowego.

Praca ludzi i zwierząt zastępowana jest energią wiatru, wody, pary wodnej, a ostatnio coraz powszechniej energią elektryczną i energią cieplną wytwarzaną w silnikach spalinowych. Obecnie obserwuje się zjawisko stałego zmniejszania się liczby rąk do pracy w rolnictwie. Spowodowane tym niedobory siły roboczej, szczególnie ostre w pewnych okresach agrotechnicznych, wyrównywane są przez zastosowanie wysokowydajnych maszyn rolniczych, umożliwiających szybkie wykonanie prac. Bardzo często szybsze wykonanie prac polowych jest korzystniejsze ze względów agrotechnicznych – wyraźnie wpływa na uzyskanie większych plonów lub zmniejszenie strat.

Jest to widoczne np:

-przy zbiorze okopowych

-traw

-zielonek

-zbóż

zwłaszcza przy nie sprzyjających warunkach atmosferycznych.

W zmechanizowanym gospodarstwie praca rolnika staje się wydajniejsza i lżejsza, a dzień pracy – krótszy. Rolnik może dzięki temu więcej czasu przeznaczyć na odpoczynek, rozrywki kulturalne, naukę, pracę społeczną itp. Warunki życia i pracy na wsi stają się coraz bardziej zbliżone do warunków istniejących w mieście.

 

 

 

 

 

Perspektywy mechanizacji rolnictwa w Polsce.

 

Intensywny rozwój mechanizacji rolnictwa w Polsce obserwuje się od 1946r. Przed wojną produkowano tylko stosunkowo proste maszyny i narzędzia przystosowane do pracy z końmi.

Były to konne np.:

-pługi

-brony

-kultywatory

-obsypniki

-młocarnie

-sieczkarnie

-siewniki

-kopaczki

-grabie

Po wojnie przemysł maszyn i ciągników rolniczych zaczął się stopniowo rozwijać. Pierwszy okres był tzw. okresem „ traktoryzacji rolnictwa ’’. Produkowane wówczas ciągniki URSUS C – 45 wykorzystywano głównie do ciężkich prac uprawowych. Obecnie przemysł krajowy opanował i rozszerza produkcję nowoczesnych ciągników, maszyn rolniczych i urządzeń.

Są to ciągniki np.

-URSUS C330

-URSUS C385

-ciągniki licencyjne MASSEY-FERGUSON

-kombajny zbożowe BIZON

-kombajny do zbioru buraków i ziemniaków

-sieczkarnie zbierające

-prasy zbierające

-wiązałki ciągnikowe

-siewniki do nasion

-rozsiewacze nawozów mineralnych

-roztrząsacze obornika

-opryskiwacze

-wieloczynnościowe maszyny i narzędzia do uprawy roli itp.

Niektóre z produkowanych u nas maszyn eksportuje się do innych krajów.

Rolnictwo nasze potrzebuje dużej ilości różnorodnych maszyn do mechanizacji wszystkich procesów agrotechnicznych. Stały postęp w organizacji produkcji rolnej wymaga coraz bardziej kompleksowego rozwiązywania problemów mechanizacji procesów produkcyjnych.

Kompleksowa mechanizacja - polega na dobraniu całkowicie mechanizujących poszczególne procesy produkcyjne zestawów maszynowych w taki sposób, aby współpracujące maszyny i urządzenia odpowiadały sobie pod względem:

-szerokości

-prędkości roboczej

-wydajności

-rozstawu kół

-szerokości międzyrzędzi itp.

Konieczne staje się stosowanie pełnych zestawów maszyn i urządzeń technicznych, warunkujących wprowadzenie nowoczesnych technologii prac.

Program w zakresie mechanizacji rolnictwa na najbliższe lata został opracowany w postaci  krajowego Systemu Maszyn Rolniczych (SMR). Obejmuje on ponad 440 typów i około 1000 typowymiarów maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych. Niektóre maszyny produkujemy na zagranicznej licencji lub importujemy.

Zgodnie ze światowymi tendencjami w nowych konstrukcjach maszyn rolniczych przewiduje się dalsze zwiększenie ich wydajności oraz zmniejszanie nakładów pracy na obsługę, konserwację i naprawę maszyn.

Zwiększenie wydajności będzie możliwe przez zwiększenie prędkości roboczych i szerokości roboczych oraz stosowanie agregatów wieloczynnościowych. Przewiduje się także zmniejszanie ciężaru maszyn przez wprowadzanie lekkich konstrukcji, materiałów o podwyższonej wytrzymałości i tworzyw sztucznych. W szerszym zakresie stosowane będą napędy hydrauliczne i elementy automatyki do sterowania i regulacji zespołów roboczych lub całych maszyn. Dąży się też stale do konstruowania maszyn zapewniających zwiększenie wygody i bezpieczeństwa pracy.

Nowoczesna technika pozwala odciążyć ludzi od ciężkiej pracy fizycznej, jednakże stawia przed obsługującymi zwiększone wymagania. Do realizacji postępowego rolnictwa potrzebna jest wykwalifikowana kadra pracowników.

Przed rolnictwem stają bowiem trudne, coraz bardziej złożone i napięte zadania. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych lat zmienią się w dużym stopniu warunki produkcji rolnej. Zakłada się, że znacznie wzrośnie produkcja rolna, a jednocześnie zmniejszy się liczba osób bezpośrednio zatrudnionych w rolnictwie. Aby sprostać tym zadaniom niezbędny jest znaczny wzrost wydajności pracy osób zatrudnionych w rolnictwie.

Czynnikami od których zależy realizacja takich zamierzeń są:

-rozwój techniki rolniczej,

-szerokie upowszechnianie techniki rolniczej,

-racjonalna eksploatacja parku maszynowo – ciągnikowego.

Przewiduje się, że w najbliższych latach w rolnictwie pracować będzie znacznie więcej maszyn i urządzeń niż obecnie, co pozwoli na wprowadzenie nowych, bardziej wydajnych technologii i lepszej organizacji produkcji.