62,538,841 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Dom Wczasów Dzieci?cych
HOTELIK
Bursa nr 2 w ?ywcu
Rekrutacja
Regulamin rekrutacji
Kierunki kszta?cenia
Dla Kandydatów
Warsztaty Mechanizacji
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Regulaminy Szkolne
Samorz?d Uczniowski
Organizacja roku szkolnego
Przetargi
PROJEKTY
Nauczyciele
Dy?ury Nauczycieli
Rady Pedagogiczne
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dy?ury Nauczycieli
Zebrania z Rodzicami
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
Podstawy Techniki
Budowa Pojazdów
Budowa Maszyn
Maszyny i ci?gniki
Rysunek Techniczny
Testy online z Informatyki
Egzamin Zawodowy-TESTY
Przedmioty-Testy
Kalendarz roku szkolnego
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Zast?pstwa
Mechanik-Operator
O Srebrne Muszkiety-2014
klasa wojskowaFina? Centralny 53. Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2014”
W dniach 4-6 czerwca 2014 r. na obiektach Cywilno-Wojskowego Zespo?u Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy odby? si? Fina? Centralny 53. Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2014” zorganizowanych przez Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronno??”.

Przedsi?wzi?cie realizowane by?o w formie zadania zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
W zawodach udzia? wzi??y zespo?y dziewcz?t i ch?opców szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwyci?zcy eliminacji wojewódzkich.
Podczas fina?u zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w kategoriach z licencj? i bez licencji. Prowadzona by?a klasyfikacja indywidualna i zespo?owa.
W?ród zespo?ów ch?opi?cych-zespo?owo z licencj?:
I miejsce i nagrod? g?ówn? „Srebrny Muszkiet” wywalczy?a dru?yna z Zespo?u Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych w ?ywcu reprezentuj?ca województwo ?l?skie w sk?adzie: Sebastian DAMEK, Marcin KU?, Kamil JAKUBIEC, opiekun – Andrzej TOCZEK.

Zdobyte wyniki, ogromne zaanga?owanie m?odzie?y oraz ich wychowawców ?wiadcz? o du?ym zainteresowaniu t? dyscyplin? sportow? uprawian? przez m?odzie? szkoln?. Ta ponad pi??dziesi?cioletnia tradycja zawodów winna by? nadal kontynuowana, a mo?e by? dlatego, ?e s? o?rodki i szko?y, gdzie dzi?ki ogromnemu zaanga?owaniu nauczycieli, a zarazem trenerów uczniowie korzystaj? z tej formy aktywno?ci sportowej. Do ich grona zalicza si? m.in.: p. Andrzeja Toczka z ?ywca.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY SM 2014.pdf (10,41 MB)
Zako?czenie projektu Comenius

Pracownie na Warsztatach Mechanizacji
Zapraszamy Gimnazjalistów
Regulamin Rekrutacji 2014/2015r.
zsaioRegulamin rekrutacji
w Zespole Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych
im. Józefa Pi?sudskiego w ?ywcu na rok szkolny 2014/2015


Dni Otwarte ZSAiO w ?ywcu
zsaioDni Otwarte ZSAiO w ?ywcu
Dni Otwarte ZSAiO odby?y si? w dniach 29 i 30 kwietnia 2014r w Zespole Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych w ?ywcu.

W programie by?y nast?puj?ce zaj?cia i atrakcje:
1. Powiatowy Konkurs Turystyczny „Z plecakiem w Beskidy.”.
2. Pokaz klas po?arniczych i wojskowych.
3. Zaj?cia na strzelnicy z instruktorem.
4. Zwiedzanie nowoczesnych pracowni hotelarstwa, turystyki i ?ywienia, Hoteliku „Pod D?bem”, oraz Biura Turystyki i Promocji Regionów.
5. Pokazy jazdy konnej na profesjonalnym parkurze obok szko?y.
6. Wspólne pieczenie kie?basek ( zapewniamy pocz?stunek dla ka?dego uczestnika).


Odliczanie
zsaio
BIP
Dziennik UONET
Zast?pstwa
Plan Lekcji
Wykaz Podr?czników
Kiermasz podr?czników u?ywanych b?dzie organizowany we wrze?niu.
Platforma Moodle
Dydaktyka
Informacje dla kandydatów
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR