62,713,894 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Dom Wczasów Dzieci?cych
HOTELIK
Bursa nr 2 w ?ywcu
Rekrutacja
Regulamin rekrutacji
Kierunki kszta?cenia
Dla Kandydatów
Warsztaty Mechanizacji
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Regulaminy Szkolne
Samorz?d Uczniowski
Organizacja roku szkolnego
Przetargi
PROJEKTY
Nauczyciele
Dy?ury Nauczycieli
Rady Pedagogiczne
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dy?ury Nauczycieli
Zebrania z Rodzicami
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
Podstawy Techniki
Budowa Pojazdów
Budowa Maszyn
Maszyny i ci?gniki
Rysunek Techniczny
Testy online z Informatyki
Egzamin Zawodowy-TESTY
Przedmioty-Testy
Kalendarz roku szkolnego
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Zast?pstwa
Mechanik-Operator
Uroczysty Apel
zsaioXVIII Konkurs Orki w Nakle ?l?skim
zsaio


III REGIONALNA OLIMPIADA
zsaio

Post u?ytkownika ZSAiO w ?ywcu.

Deklaracja przyst?pienia do egzaminu maturalnego
Centralna Komisja EgzaminacyjnaDeklaracja przyst?pienia do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015.
Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów liceów ogólnokszta?c?cych, którzy uko?cz? szko?? w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów liceów z lat 2004/2005–2013/2014 dla osób, które w 2014/2015 uzyskaj? lub ju? uzyska?y ?wiadectwo uko?czenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych
(pdf) + za??czniki (zip)

ZA??CZNIK L_1a - Deklaracja dla ucznia liceum ogólnokszta?c?cego, który uko?czy szko?? w roku szkolnym 2014/2015 i w tym roku przyst?pi do egzaminu maturalnego

ZA??CZNIK L 1b - Deklaracja absolwenta liceum, który uko?czy? szko?? w latach 2004/2005-2013/2014 i przyst?puje do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo deklaruje podwy?szanie wyników lub przyst?pienie do egzaminu z nowych przedmiotów oraz osoby, która uko?czy?a liceum ogólnokszta?c?ce na podstawie egzaminów eksternistycznych

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów techników, którzy uko?cz? szko?? w roku szkolnym 2014/2015 oraz dla absolwentów techników z lat 2005/2006–2013/2014 dla absolwentów szkó? ponadpodstawowych (pdf) + za??czniki (zip)

ZA??CZNIK T_1 - Deklaracja dla ucznia technikum, który uko?czy szko?? w roku szkolnym 2014/2015 i przyst?pi do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, dla absolwenta technikum z lat 2005/2006−2013/2014, który deklaruje przyst?pienie do niezdanych egzaminów, podwy?szanie wyników lub przyst?pienie do egzaminu z nowych przedmiotów, oraz osoby, która uko?czy?a szko?? ponadpodstawow?

Podanie o duplikat
zsaioWzór podania o duplikat ?wiadectwa
POBIERZ
Zawody Konne!
Zawody konneW dniach 14-15 czerwca na parkurze w ZSAiO odby?y si? XIX Mistrzostwa Szkó? oraz Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody.

Uczniowie THK odnie?li sporo sukcesów podczas 2 dni zmaga? w ró?nych konkursach:
Adam W?glorz ucze? III klasy THK na koniu Garson wywalczy? z?oto w grupie mistrzowskiej A, w pi?knym stylu i bez b??dów na parkurze, a Karolina Jaskólska na koniu Era równie? z III klasy THK zaj??a 5 miejsce.
W konkursach dok?adno?ci ?wietnie spisa?y si? zawodniczki z THK uzyskuj?c czo?owe miejsca:
Kinga Jasiak z III klasy THK na koniu Su?tan, Patrycja Biegun z II klasy THK na koniu Pirat oraz Antonina Wieczorek z I klasy THK na koniu Bols.
Adam W?glorz na koniu Selekcja zdoby? III klas? sportow?.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów
O Srebrne Muszkiety-2014
klasa wojskowaFina? Centralny 53. Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2014”
W dniach 4-6 czerwca 2014 r. na obiektach Cywilno-Wojskowego Zespo?u Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy odby? si? Fina? Centralny 53. Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2014” zorganizowanych przez Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronno??”.

Przedsi?wzi?cie realizowane by?o w formie zadania zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
W zawodach udzia? wzi??y zespo?y dziewcz?t i ch?opców szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwyci?zcy eliminacji wojewódzkich.
Podczas fina?u zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w kategoriach z licencj? i bez licencji. Prowadzona by?a klasyfikacja indywidualna i zespo?owa.
W?ród zespo?ów ch?opi?cych-zespo?owo z licencj?:
I miejsce i nagrod? g?ówn? „Srebrny Muszkiet” wywalczy?a dru?yna z Zespo?u Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych w ?ywcu reprezentuj?ca województwo ?l?skie w sk?adzie: Sebastian DAMEK, Marcin KU?, Kamil JAKUBIEC, opiekun – Andrzej TOCZEK.

Zdobyte wyniki, ogromne zaanga?owanie m?odzie?y oraz ich wychowawców ?wiadcz? o du?ym zainteresowaniu t? dyscyplin? sportow? uprawian? przez m?odzie? szkoln?. Ta ponad pi??dziesi?cioletnia tradycja zawodów winna by? nadal kontynuowana, a mo?e by? dlatego, ?e s? o?rodki i szko?y, gdzie dzi?ki ogromnemu zaanga?owaniu nauczycieli, a zarazem trenerów uczniowie korzystaj? z tej formy aktywno?ci sportowej. Do ich grona zalicza si? m.in.: p. Andrzeja Toczka z ?ywca.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY SM 2014.pdf (10,41 MB)
BIP
Dziennik UONET
Zast?pstwa
Plan Lekcji
Wykaz Podr?czników
Kiermasz podr?czników u?ywanych b?dzie organizowany we wrze?niu.
Platforma Moodle
Dydaktyka
Informacje dla kandydatów
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR