62,968,728 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Nauczyciele
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Zawody Konne!
Zawody konneW dniach 14-15 czerwca na parkurze w ZSAiO odby?y si? XIX Mistrzostwa Szkó? oraz Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody.

Uczniowie THK odnie?li sporo sukcesów podczas 2 dni zmaga? w ró?nych konkursach:
Adam W?glorz ucze? III klasy THK na koniu Garson wywalczy? z?oto w grupie mistrzowskiej A, w pi?knym stylu i bez b??dów na parkurze, a Karolina Jaskólska na koniu Era równie? z III klasy THK zaj??a 5 miejsce.
W konkursach dok?adno?ci ?wietnie spisa?y si? zawodniczki z THK uzyskuj?c czo?owe miejsca:
Kinga Jasiak z III klasy THK na koniu Su?tan, Patrycja Biegun z II klasy THK na koniu Pirat oraz Antonina Wieczorek z I klasy THK na koniu Bols.
Adam W?glorz na koniu Selekcja zdoby? III klas? sportow?.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i ?yczymy dalszych sukcesów
O Srebrne Muszkiety-2014
klasa wojskowaFina? Centralny 53. Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2014”
W dniach 4-6 czerwca 2014 r. na obiektach Cywilno-Wojskowego Zespo?u Sportowego „Zawisza” w Bydgoszczy odby? si? Fina? Centralny 53. Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety - 2014” zorganizowanych przez Wojskowe Stowarzyszenie „Sport-Turystyka-Obronno??”.

Przedsi?wzi?cie realizowane by?o w formie zadania zleconego przez Ministerstwo Obrony Narodowej.
W zawodach udzia? wzi??y zespo?y dziewcz?t i ch?opców szkó? gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zwyci?zcy eliminacji wojewódzkich.
Podczas fina?u zawodniczki i zawodnicy rywalizowali w kategoriach z licencj? i bez licencji. Prowadzona by?a klasyfikacja indywidualna i zespo?owa.
W?ród zespo?ów ch?opi?cych-zespo?owo z licencj?:
I miejsce i nagrod? g?ówn? „Srebrny Muszkiet” wywalczy?a dru?yna z Zespo?u Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych w ?ywcu reprezentuj?ca województwo ?l?skie w sk?adzie: Sebastian DAMEK, Marcin KU?, Kamil JAKUBIEC, opiekun – Andrzej TOCZEK.

Zdobyte wyniki, ogromne zaanga?owanie m?odzie?y oraz ich wychowawców ?wiadcz? o du?ym zainteresowaniu t? dyscyplin? sportow? uprawian? przez m?odzie? szkoln?. Ta ponad pi??dziesi?cioletnia tradycja zawodów winna by? nadal kontynuowana, a mo?e by? dlatego, ?e s? o?rodki i szko?y, gdzie dzi?ki ogromnemu zaanga?owaniu nauczycieli, a zarazem trenerów uczniowie korzystaj? z tej formy aktywno?ci sportowej. Do ich grona zalicza si? m.in.: p. Andrzeja Toczka z ?ywca.
KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY SM 2014.pdf (10,41 MB)
Zako?czenie projektu Comenius

BIP
Platforma Moodle
Dydaktyka
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR