62,713,934 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Dom Wczasów Dzieci?cych
HOTELIK
Bursa nr 2 w ?ywcu
Rekrutacja
Regulamin rekrutacji
Kierunki kszta?cenia
Dla Kandydatów
Warsztaty Mechanizacji
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Regulaminy Szkolne
Samorz?d Uczniowski
Organizacja roku szkolnego
Przetargi
PROJEKTY
Nauczyciele
Dy?ury Nauczycieli
Rady Pedagogiczne
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dy?ury Nauczycieli
Zebrania z Rodzicami
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
Podstawy Techniki
Budowa Pojazdów
Budowa Maszyn
Maszyny i ci?gniki
Rysunek Techniczny
Testy online z Informatyki
Egzamin Zawodowy-TESTY
Przedmioty-Testy
Kalendarz roku szkolnego
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Zast?pstwa
Mechanik-Operator
REGULAMIN REKRUTACJI
News
INFORMUJEMY, ?E REGULAMIN REKRUTACJI I INFORMACJE DLA KANDYDATÓW S? DOST?PNE NA NASZEJ NOWEJ STRONIE
Link
Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA
News


Projekt jest odpowiedzi? na potrzeb? przeciwdzia?ania degradacji terenów nadbrze?nych i zanieczyszczenia ?rodowiska naturalnego na terenie Powiatu ?ywieckiego. Ide? przewodni? projektu jest ekologia, ochrona przyrody, poprawa ró?norodno?ci biologicznej oraz zrównowa?one wykorzystanie walorów przyrodniczych na obszarze Powiatu.
Powy?sze cele maj? zosta? osi?gni?te poprzez uruchomienie ca?orocznego „Centrum Edukacji Ekologicznej ARKA, które utworzone zostanie w pochodz?cym z 1907 r. budynku „Pod G?ow? Konia”, znajduj?cym si? w ?ywcu, w dzielnicy Moszczanica. Teren obj?ty projektem to oko?o 7,0 ha gruntów b?d?cym w trwa?ym zarz?dzie Zespo?u Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych
w ?ywcu, która to jest jednostk? podleg?? Starostwu Powiatowemu w ?ywcu.
Projekt obejmuje m.in.:
- remont kapitalny i dostosowanie do celów projektowych wspomnianego budynku,
- stworzenie trasy dydaktyczno-edukacyjnej wyposa?onej w elementy edukacyjne,
- ma?? infrastruktur?,
- infrastruktur? dost?pow?, w tym miejsca parkingowe,
- kompleksowe wyposa?enie, niezb?dne do realizacji dzia?alno?ci edukacyjnej.
G?ówne linie tematyczne dzia?alno?ci Centrum Edukacji Ekologicznej „Arka” to Pszczo?y, Zio?a i ro?liny miodne, Ekologia i ?rodowisko, Segregacja Odpadów i Recycling. W ramach swojej dzia?alno?ci Centrum koncentrowa? si? równie? b?dzie na innych tematach zwi?zanych bezpo?rednio i po?rednio z ekologi?, ochron? przyrody i bioró?norodno?ci? (gatunki chronione, niska emisja i OZE, rolnictwo ekologiczne, recycling - drugie ?ycie odpadów). Zastosowane rozwi?zania b?d? mia?y charakter przede wszystkie edukacyjno-zabawowy oraz b?d? uczy? szeroko rozumianej ekologii i poszanowania ?rodowiska naturalnego w sposób atrakcyjny, zach?caj?cy do aktywno?ci i wdra?ania rozwi?za? i pomys?ów prezentowanych w Centrum. Oferta Centrum kierowana b?dzie zarówno do osób m?odych (dzieci i m?odzie?y w wieku szkolnym), jak i dla doros?ych.
Warto?? projektu szacowana jest na kwot? 3,3 mln z? brutto. Przedsi?wzi?cie wspó?finansowane b?dzie ze ?rodków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?l?skiego na lata 2014-2020 w ramach Dzia?ania 5.4 „Ochrona ró?norodno?ci biologicznej”. Beneficjentem projektu jest Powiat ?ywiecki. Przedsi?wzi?cie realizowane b?dzie przez Zespó? Szkó? Agrotechnicznych
i Ogólnokszta?c?cych w ?ywcu.
Realizacji projektu towarzyszy? b?d? konsultacje spo?eczne oraz kampania edukacyjna i informacyjno-promocyjna skierowana do mieszka?ców Powiatu ?ywieckiego i turystów.
Zako?czenie realizacji projektu planowane jest na koniec czerwca 2020 r.

Facebook
Zako?czenie roku szkolnego 2016/17.
Regulamin rekrutacji
Zebrania z RodzicamiDobra Szko?a
Broszura informacyjna „Dobra Szko?a" oraz link odsy?aj?cy do zak?adki na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, dedykowanej reformie o?wiaty:
WWW.REFORMAEDUKACJI.MEN.GOV.PL
Zarówno uczniowie, rodzice jak i nauczyciele znajd? na niej odpowiedzi na najcz??ciej pojawiaj?ce si? pytania o reform?.


BIP
Dziennik UONET
Zast?pstwa
Plan Lekcji
Wykaz Podr?czników
Kiermasz podr?czników u?ywanych b?dzie organizowany we wrze?niu.
Platforma Moodle
Dydaktyka
Informacje dla kandydatów
Kana? ZSAiO na YouTube
Kwalifikacje
BTiPR