olekludwik@tlen.pl

Przeczytaj | Ogłoszenia | Z ostatniej chwili
Kodeks on-line | Podręczniki | Akty prawne
Aktualna procedura | Projekt ustawy
Ostrzegawcze | Zakazu | Nakazu | Informacyjne | Kierunku i miejscowości | Uzupełniające | Poziome | Sygnały świetlne
Znaki | Skrzyżowania | Pierwsza pomoc | Obsługa pojazdu | Test Narodowy
Nauka Jazdy

ZESTAWY EGZAMINACYJNE

Zasady przeprowadzania egzaminu praktycznego

 

Egzamin praktyczny polega na:

1) wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych w tabeli 2, zgodnie z techniką kierowania pojazdem i kryteriami określonymi w tabeli 4, jeżeli osoba jest egzaminowana w zakresie jednej z kategorii prawa jazdy,

2) dla kategorii C, C1, D, D1, T, B+E, C+E, C1+E, D+E lub D1+E wykonaniu na placu manewrowym zadań określonych w poz. 1 i 2 tabeli 2 oraz w zestawie określonym w tabeli 3 - wybranym systemem losowym przez pierwszą osobę na liście osób zakwalifikowanych na egzamin - ; numer zestawu egzaminator odnotowuje w kolumnie 2 tej listy;

3) wykonaniu w ruchu drogowym programu egzaminacyjnego:

a) obejmującego, co najmniej zadania określone w tabeli 7 - zgodnie z przepisami ruchu drogowego i techniką kierowania pojazdem,

b) w czasie nie mniejszym niż określono w tabeli 8.

Zadania egzaminacyjne i kryteria ich oceny

tabela 2

Poz.
Zadanie egzaminacyjne
Kategorie prawa jazdy
1.
2.
3.
1.
Przygotowanie do jazdy, sprawdzenie stanu technicznego pdst. elementów pojazdu odpowiedzialnych bezpośrednio za bezpieczeństwo jazdy, ruszanie z miejsca
Wszystkie
2.
Jazda pasem ruchu do przodu i tyłu
B,B1,C,C1,D,D1,T,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
3.
Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)
C,C1,D,D1,T,B+E,
C+E,C1+E,D+E,D1+E
4.
Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem)
C,C1,D,D1,T,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
5.
Parkowanie równoległe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)
C,C1,D,D1,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
6.
Zawracanie
C,C1
7.
Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu
A,A1,B,B1,C,C1,D,D1,T,
B+E,C+E,C1+E,D+E,D1+E
8.
Slalom jazda po łukach w kształcie cyfry 8 i pomiędzy 5 pachołkami
A,A1

 

Zestawy dla kategorii T:

Zestaw nr 1;

  • Parkowanie skośne (wjazd przodem - wyjazd tyłem)
  • Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem)

Zestaw nr 4;

  • Parkowanie prostopadłe ( wjazd przodem - wyjazd tyłem)
  • Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu

 

tabela 3

Poz.
Nr zestawu
Pozycja zadania w tabeli 2
Kategoria
1.
2.
3.
4.
1.
1
3,4 - wjazd tyłem
C, C1, D, D1, T,
(B,C,C1,D,D1)+E
2.
2
3,5
C, C1, D, D1
3.
3
4 - wjazd przodem, 6
C, C1
4.
4
4 - wjazd przodem, 7
C, C1, D, D1, T,
(B,C,C1,D,D1)+E
5.
5
5, 7
C, C1, D, D1
6.
6
4 - wjazd tyłem, 6
C, C1

 


tabela 4

Poz. Poz. zadania z tabeli 2 Kryteria
1. 2. 3.
1. 1 1) sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:
a) poziom oleju w silniku (osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać gdzie i przy użyciu jakich przyrządów sprawdza się poziom oleju w pojeździe),
b) poziom płynu chłodzącego,
c) poziom płynu hamulcowego,
d) poziom płynu w spryskiwaczach - osoba egzaminowana powinna co najmniej wskazać zbiornik i po jego otwarciu stwierdzić obecność płynu,
e) działanie sygnału dźwiękowego,
f) działanie świateł zewnętrznych pojazdu,
- odpowiednio jeżeli występuje,
2) właściwe ustawienie fotela, lusterek, zagłówków i zapięcie pasów bezpieczeństwa, (jeżeli pojazd jest w nie wyposażony), sprawdzenie czy drzwi pojazdu są zamknięte,
- w lewym lusterku kierowca powinien widzieć lewy bok pojazdu i lewy obszar przestrzeni za pojazdem
- w prawym lusterku kierowca powinien widzieć prawy bok pojazdu i prawy obszar przestrzeni za pojazdem,
- zagłówki powinny być ustawione blisko za głową na wysokości głowy,
- odpowiednio jeżeli występuje,
3) upewnienie się o możliwości jazdy,
- wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
- ocena sytuacji wokół pojazdu
4) płynne ruszenie,
- opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego,
- łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.
5) dodatkowo dla kategorii A, A1:
a) sprawdzenie stanu łańcucha (w przypadku jeżeli pojazd jest w niego wyposażony)
b) zdjęcie z podpórki i przemieszczenie go na odległość 5 m bez pomocy silnika,
c) podparcie motocykla na podpórce,
6) dodatkowo dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D+E, D1+E:
a) sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego (w tym przewodów hamulcowych i elektrycznych), elementów przyczepy związanych z jej załadunkiem, sposobu zabezpieczenia ładunku,
b) sprzęganie przyczepy z pojazdem silnikowym (sytuacja wyjściowa - pojazd silnikowy obok przyczepy) - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min,
Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:
- podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
- cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
- regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
- dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
- podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.
7) dodatkowo dla kategorii D, D+E, D1, D1+E sprawdzenie nadwozia, drzwi, wyjść awaryjnych, wymaganego wyposażenia,
2. 2 1) pozycja początkowa pojazdu określona w instrukcji w tabeli nr 9,
2) dla kategorii B, B1, C, C1, D1 - płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu (w przypadku kategorii B i B1 w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),
3) dla kategorii T, B+E, C+E, C1+E, D, D+E, D1+E:
a) płynna jazda do przodu pasem ruchu,
b) cofanie po prostej i łuku, z możliwością zatrzymywania się i ponawiania jazdy do przodu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut,
4) nieprzejeżdżanie przez linie, i nienajeżdżanie na krawężniki, pachołki i tyczki ograniczające pas (nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),
5) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa:
a) w przypadku kategorii B i B1 w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu,
b) w przypadku pozostałych kategorii w odległości niewiększej niż 1 m od linii ograniczającej pas.
3. 3,4 1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10, 2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku
jazdy,
3) w czasie wykonania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
- wyjechać poza określony obszar wjazdu,
- naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
- potrącić pachołków lub tyczek,
4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska.
4. 5 1) pozycja początkowa pojazdu określona w tabeli nr 10, 2) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku
jazdy,
3) w czasie wykonywania zadania:
a) możliwa jedna korekta toru jazdy,
b) pojazd nie może:
- naruszyć linii ograniczających stanowisko (pachołki lub tyczki), oraz
- najechać na krawężnik,
4) pozycja pojazdu na stanowisku - wewnątrz stanowiska
5. 6 1) właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy,
2) sposób zawracania:
a) nie więcej niż 3 zmiany kierunku jazdy,
b) nienajeżdżanie na krawężniki (dopuszcza się dotknięcie i dojechanie do krawężnika).
6. 7 Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m, a silnik nie powinien zgasnąć - osoba egzaminowana w trakcie wykonywania tego manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu zaciąga hamulec awaryjny, a następnie rusza do przodu zwalniając go.
7. 8 1) 5-krotny przejazd po łukach w kształcie cyfry 8 i 2-krotny przejazd pomiędzy 5 pachołkami bez podpierania się nogami, najeżdżania na linie, potrącania pachołków,
2) upewnianie się o możliwości skręcenia.

 

tabela 7

Poz. Zadania egzaminacyjne
1. 2.
1. - wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
4. Przejazd przez skrzyżowania:
a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
c) z sygnalizacją świetlną,
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie manewrów:
a) parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
- parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
lub,
b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
- w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
- po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
c) zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej -
możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) - zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
7. Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego
8. Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,
9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy
10. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
- w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
- manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
11. Rozprzęganie pojazdu przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.
12. Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:
- zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
- zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
- odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
- wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
- rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
- ustawienie pojazdu obok przyczepy.
Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.

 

tabela 8

Poz. Rodzaj uprawnień Czes trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
1. 2. 3.
1. Prawo jazdy kategorii:
A, A1, B+E, T
25
2. B1, B 40
3. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E 45
4. Pozwolenie 35

^ do góry

© 2004 mgr inż. Ludwik Olek