olekludwik@tlen.pl

Przeczytaj | Ogłoszenia | Z ostatniej chwili
Kodeks on-line | Podręczniki | Akty prawne
Aktualna procedura | Projekt ustawy
Ostrzegawcze | Zakazu | Nakazu | Informacyjne | Kierunku i miejscowości | Uzupełniające | Poziome | Sygnały świetlne
Znaki | Skrzyżowania | Pierwsza pomoc | Obsługa pojazdu | Test Narodowy
Nauka Jazdy

TABLICE

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY*
z dnia 23 września 2004 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem nalepek legalizacyjnych i nalepką kontrolną organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 75,50 zł, na którą składa się opłata za:
1) dowód rejestracyjny - 48,00 zł;
2) komplet nalepek legalizacyjnych - 11,00 zł;
3) nalepkę kontrolną - 16,50 zł.";
2) w § 3 w ust. 1 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
"a) w przypadku, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy - 12,00 zł,".

§ 2. Do dnia 31 grudnia 2004 r. za wydanie pozwolenia czasowego w przypadku, o którym mowa
w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, zgodnego z wzorem określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów
(Dz. U. Nr 133, poz. 1123 i Nr 167, poz. 1379, z 2003 r. Nr 161, poz. 1564 oraz z 2004 r. Nr 110,
poz. 1169), ustanowionym przed dniem 1 czerwca 2004 r., organ rejestrujący pobiera opłatę w wysokości 16,50 zł.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2004 r.
Minister Infrastruktury: K. Opawski

* Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej-transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 134, poz. 1429).
** Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, Nr 130, poz. 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 149, poz. 1451 i 1452, Nr 162, poz. 1568, Nr 200, poz. 1953 i Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 54, poz. 535, Nr 92, poz. 884, Nr 121, poz. 1264 i Nr 173, poz. 1808.

 

OZNACZENIA LITEROWE TABLIC REJESTRACYJNYCH

województwo

wyróżnik

PODLASKIE

B

KUJAWSKO-POMORSKIE

C

DOLNOŚLĄSKIE

D

ŁÓDZKIE

E

LUBUSKIE

F

POMORSKIE

G

MAŁOPOLSKIE

K

LUBELSKIE

L

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

N

OPOLSKIE

O

WIELKOPOLSKIE

P

PODKARPACKIE

R

ŚLĄSKIE

S

ŚWIĘTOKRZYSKIE

T

MAZOWIECKIE

W

ZACHODNIOPOMORSKIE

Z


WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE

powiat

wyróżnik

Bielsko Biała

S

B

 

Bytom

S

Y

 

Chorzów

S

H

 

Częstochowa

S

C

 

Dąbrowa Górnicza

S

D

 

Gliwice

S

G

 

Jarzębie Zdrój

S

J

Z

Jaworzno

S

J

 

Katowice

S

K

 

Mysłowice

S

M

 

Piekary Śląskie

S

P

I

Ruda Śląska

S

R

S

Rybnik

S

R

 

Siemianowice Śląskie

S

I

 

Sosnowiec

S

O

 

Świętochłowice

S

W

 

Tychy

S

T

 

Zabrze

S

Z

 

Żory

S

Z

O

będziński

S

B

E

bielski

S

B

I

cieszyński

S

C

I

częstochowski

S

C

Z

gliwicki

S

G

L

kłobucki

S

K

L

lubliniecki

S

L

U

mikołowski

S

M

I

myszkowski

S

M

Y

pszczyński

S

P

S

raciborski

S

R

C

tarnogórski

S

T

A

tyski

S

T

Y

wodzisławski

S

W

D

zawierciański

S

Z

A

żywiecki

S

Z

Y

^ do góry

© 2004 mgr inż. Ludwik Olek