olekludwik@tlen.pl

Przeczytaj | Ogłoszenia | Z ostatniej chwili
Kodeks on-line | Podręczniki | Akty prawne
Aktualna procedura | Projekt ustawy
Ostrzegawcze | Zakazu | Nakazu | Informacyjne | Kierunku i miejscowości | Uzupełniające | Poziome | Sygnały świetlne
Znaki | Skrzyżowania | Pierwsza pomoc | Obsługa pojazdu | Test Narodowy
Nauka Jazdy

PROGRAM EGZAMINACYJNY

EGZAMIN W RUCHU DROGOWYMNależy pamiętać że warunkiem przystąpienia do egzaminu praktycznego jest:
- posiadanie wyniku pozytywnego egzaminu teoretycznego, przy czym od dnia jego uzyskania nie może upłynąć więcej niż 6 miesięcy

- posiadanie przez instruktora biorącego w egzaminie ważnej legitymacji instruktora nauki jazdy oraz dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.Warunkiem przystąpienia do egzaminu w ruchu drogowym jest panowanie nad pojazdem podczas wykonywania zadań na placu manewrowym w sposób pozwalający stwierdzić, że zachowanie osoby nie stworzy zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego
tj:
- nie stworzyła bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia lub życia osób.
- nie przejechała kołem przez linie wyznaczające krawędzie stanowisk.

 

tabela 1 - umiejętności jazdy na drogach publicznych - w ruchu drogowym.

 


Poz.
Zadania egzaminacyjne
1.
2.
1. - wjazd na drogę z obiektu przydrożnego
2. Jazda drogami dwukierunkowymi jedno- i dwujezdniowymi:
a) o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu,
b) posiadającymi odcinki proste i łuki, wzniesienia i spadki, obniżone i podwyższone dopuszczalne prędkości.
3. Jazda drogami jednokierunkowymi o różnej liczbie wyznaczonych i niewyznaczonych pasów ruchu
4. Przejazd przez skrzyżowania:
a) równorzędne (trzy- i czterowlotowe),
b) oznakowane znakami ustalającymi pierwszeństwo przejazdu (znak A7, B 20, D1 oraz w połączeniu z tabliczkami T6a i c),
c) z sygnalizacją świetlną,
d) na których ruch odbywa się wokół wyspy,
e) dwupoziomowe (wjazd i zjazd)*)
5. Przejazd przez przejścia dla pieszych
6. W przypadku egzaminu dla kategorii B i B1 prawa jazdy wykonanie manewrów:
a) parkowanie prostopadłe lub skośne - wjazd przodem wyjazd tyłem (możliwa jedna korekta toru jazdy)
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- po zaparkowaniu musi być możliwość opuszczenia pojazdu przez kierowcę i pasażera z obydwu stron pojazdu, a pojazd musi być zaparkowany w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego (należy sprawdzić możliwość opuszczenia pojazdu),
- parkowanie odbywa się z zachowaniem zasad ruchu drogowego,
lub,
b) parkowanie równoległe pomiędzy dwoma pojazdami (manewr jest wykonywany jeżeli jest możliwe wyznaczenie miejsca do parkowania - możliwa jedna korekta toru jazdy) - wjazd tyłem - wyjazd przodem
- miejsce do parkowania wyznacza egzaminator, wskazując je osobie egzaminowanej,
- długość miejsca do parkowania pomiędzy pojazdami powinna stanowić około 2 krotność długości pojazdu egzaminacyjnego,
- w trakcie wykonywania manewru możliwa jedna korekta toru jazdy,
- po zaparkowaniu pojazd nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- w przypadku kiedy pojazd parkuje równolegle do krawężnika, w trakcie wykonywania manewru nie może najechać na krawężnik.
c) zawracanie na drodze jednojezdniowej - dwukierunkowej -
możliwość wykonania manewru przy wykorzystaniu infrastruktury drogowej (bramy, wjazdy, podjazdy, zatoczki itp.) - zawracanie musi odbyć się przy użyciu biegu wstecznego
- miejsce do zawracania wyznacza egzaminator.
7. Przejazd przez torowisko tramwajowe**) i kolejowe*) oraz obok przystanku tramwajowego**) i autobusowego
8. Wykonanie manewrów:
a) wyprzedzania, omijania, wymijania (dla kategorii A, A1 przy prędkości co najmniej 50 km/h),
b) zmiany pasa ruchu i kierunku jazdy w lewo, prawo, oraz zawracania na skrzyżowaniu,
9. Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania w wyznaczonym miejscu (manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania) - manewr nie dotyczy kategorii T prawa jazdy
10. Hamowanie wykonywane w sytuacjach awaryjnych - obowiązkowo w zakresie kategorii A1 i A prawa jazdy, w przypadku pozostałych kategorii nieobowiązkowe:
- w przypadku kategorii A i A1 prawa jazdy hamowanie awaryjne musi być wykonane przy prędkości minimum 50 km/h przy użyciu przedniego i tylnego hamulca motocykla,
- manewr może być wykonany na placu manewrowym ośrodka egzaminowania.
11. Rozprzęganie pojazdu przyczepą - zadanie realizowane po powrocie na plac manewrowy Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego - na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 7 minut.
12. Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:
- zaciągnięcie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika,
- zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy),
- odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
- wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
- rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem),
- ustawienie pojazdu obok przyczepy.
Zadanie może być zrealizowane także po wykonaniu zadań na placu manewrowym.

 


tabela 3

 

Poz.
Rodzaj uprawnień
Czes trwania jazdy w ruchu drogowym [min]
1.
2.
3.
1. Prawo jazdy kategorii:
A, A1, B+E, T
25
2. B1, B 40
3. C1, C, D1, D, C1+E, C+E, D1+E, D+E 45
4. Pozwolenie 35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ do góry

 

© 2004 mgr inż. Ludwik Olek