olekludwik@tlen.pl

Przeczytaj | Ogłoszenia | Z ostatniej chwili
Kodeks on-line | Podręczniki | Akty prawne
Aktualna procedura | Projekt ustawy
Ostrzegawcze | Zakazu | Nakazu | Informacyjne | Kierunku i miejscowości | Uzupełniające | Poziome | Sygnały świetlne
Znaki | Skrzyżowania | Pierwsza pomoc | Obsługa pojazdu | Test Narodowy
Nauka Jazdy

MANDATY

 

ZATRZYMYWANIE DO KONTROLI

Dz.U.03.14.144
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie kontroli ruchu drogowego.
(Dz. U. z dnia 31 stycznia 2003 r.)

Rozporządzenie określa:
1) organizację, warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego;
2) warunki i tryb udzielania upoważnień do zatrzymywania pojazdów lub wykonywania niektórych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego przez funkcjonariuszy innych organów oraz strażników straży gminnych (miejskich);
3) wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu.

Zgodnie z obowiązującą literą prawa polecenia i sygnały mogą być wydawane przez policjanta poruszającego się pieszo, znajdującego się w pojeździe lub na pojeździe, jadącego wierzchem, znajdującego się na pokładzie statku powietrznego (np. helikopter)

Zwróć uwagę! na policjantów, którzy zatrzymują Cię do kontroli drogowej, czy są jednakowo umundurowani, na mundur mogą mieć dodatkowo założoną kamizelkę odblaskową koloru żółtego z czarnym napisem "Policja". Ich radiowóz ma być koloru granatowego, z biały odblaskowym pasem wokół nadwozia. Na przednich drzwiach ma być umieszczony napis "Policja", a z kolei na dachu zamontowana lampa zespolona ze światłami niebieskimi lub niebieskim i czerwonym oraz podświetlany napis "Policja". Ponadto, dla lepszego odróżnienia od innych pojazdów, część radiowozów ma białe drzwi.
Wszystkie policyjne radiowozy muszą mieć numery taktyczne, które składają się z jednej litery i trzech cyfr - umieszcza się je na tylnych błotnikach oraz na dachu. Oczywiście te oznaczenia nie dotyczą radiowozów nieoznakowanych (np: videoradarów, czy samochodów operacyjnych).

Pamiętaj!, że policjant umundurowany w warunkach dobrej widoczności podaje sygnał tarczą do zatrzymywania popularnie zwaną lizakiem lub ręką, natomiast w warunkach niedostatecznej widoczności latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym. Sygnał do zatrzymania może być również podany z jadącego radiowozu przez krótkotrwałe włączenie sygnałów świetlnych i sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie.

Kierujący samochodem widząc sygnał podawany do zatrzymania ma obowiązek:
  • zatrzymać samochód,
  • trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego policjant,
  • na polecenie kontrolującego policjanta - wyłączyć silnik pojazdu, włączyć światła awaryjne.

Niekiedy kierowcy mają wątpliwości czy funkcjonariusz nie umundurowany może nas zatrzymać. Obecna regulacja prawna mówi, iż funkcjonariusz nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem tylko na obszarze zabudowanym. Podobnie jak funkcjonariusz umundurowany w warunkach dobrej widoczności podaje sygnał tarczą do zatrzymywania, a w warunkach niedostatecznej widoczności latarką ze światłem czerwonym.

Bywa nieraz tak, że do kontroli drogowej zatrzymuje nas strażnik straży gminnej (miejskiej) i nie wiemy czy mamy się zatrzymać czy nie.

Nowe Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 1999r dokładnie określa przypadki, w których strażnicy miejscy mogą zatrzymać kierującego pojazdem do kontroli drogowej, a mianowicie:
  • kierującego pojazdem nie stosującego się do zakazu ruchu w obu kierunkach,
  • uczestników ruchu naruszających przepisy o ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych.

Strażnicy gminni (miejscy) są upoważnieni do zatrzymywania kierującego pojazdem na obszarze zabudowanym przez całą dobę, poza obszarem zabudowanym tylko od świtu do zmierzchu i wtedy, kiedy dysponują pojazdem samochodowym oznakowanym emblematem właściwej straży gminnej (miejskiej).

Ostrożności nigdy za wiele:

Dlatego unikaj zatrzymania w lesie, w odludnych miejscach, na parkingach nieoświetlonych oraz na dawane znaki przez innych kierujących świadczące o tym, że coś złego dzieje się z Twoim autem (np. uszkodzone koło itp.). Zwróć uwagę, czy nie śledzi Cię inny samochód. Jeżeli chcesz się zatrzymać, to zrób to na stacjach paliw, na parkingach oświetlonych i położonych blisko drogi lub w zajazdach.

Link do źródła:
www.policja.bielsko.pl

UWAGA !!!

Aktualnie obowiązuje:

Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2023
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

Status aktu prawnego: obowiązujący
Data ogłoszenia: 2003-12-08
Data wydania: 2003-11-24
Data wejścia w życie: 2003-12-23
Data obowiązywania: 2003-12-23
Organ wydający: RADA MINISTRÓW

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania
w sprawach o wykrozczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148 oraz z 2003 r. Nr 109, poz. 1031)
zarządza się, co następuje:
§1.1. Rozporządzenie określa wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń przez uprawnione organy.
2. Wysokość grzywien, o których mowa w ust. 1,  określa załącznik do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
              Prezes Rady Ministrów: L Miller

 

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia utraciły moc:

1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które policjanci są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz wysokości mandatów karnych nakładanych przez policjantów za poszczególne rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 174, poz. 1430 i Nr 178, poz. 1483 oraz
z 2003 r. Nr 56, poz. 505),

2) § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 października 2002 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, oraz zasad i sposobu wydawania upoważnień
(Dz. U. Nr 174, poz. 1431 i Nr 178, poz. 1484 oraz z 2003 r. Nr 26, poz. 231), które zostały zachowane w mocy na podstawie art. 3 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 109, poz. 1031).

Obowiązuje też:

Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

TARYFIKATOR MANDATÓW

 

Naruszenie

Grzywna w zł 

I. Przepisy o ruchu pieszych

Wchodzenie na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd: 

 

1) na przejściach dla pieszych  

50  

2) w miejscach innych niż przejścia dla pieszych  

100  

Wchodzenie na jezdnię spoza pojazdu lub innej przeszkody ograniczającej widoczność drogi  

100  

Przechodzenie przez jezdnię w miejscu, w którym urządzenia zabezpieczające lub przeszkoda oddzielają drogę dla pieszych albo chodnik od jezdni  

50  

Niestosowanie się do znaków drogowych dotyczących ruchu pieszych  

50  

Przechodzenie przez jezdnię w miejscach o ograniczonej widoczności drogi:  

 

1) na obszarze zabudowanym  

50  

2) na obszarze niezabudowanym  

100  

Zwalnianie kroku lub zatrzymywanie się bez uzasadnionej potrzeby podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko  

50  

Przebieganie przez jezdnię  

50  

Chodzenie po torowisku  

50  

Wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie  

100  

Naruszenie obowiązku korzystania przez pieszego z chodnika lub drogi dla pieszych, a w razie ich braku - z pobocza  

50  

Naruszenie przez pieszego idącego po poboczu lub jezdni obowiązku poruszania się po lewej stronie drogi  

50  

Naruszenie przez pieszych obowiązku poruszania się po jezdni jeden za drugim  

50  

Naruszenie obowiązku korzystania z przejść dla pieszych podczas przechodzenia przez jezdnię lub torowisko  

50  

Korzystanie z dróg niedostępnych dla pieszych  

50  

Naruszenie przepisów dotyczących ruchu pieszych na drogach dla rowerów  

50  


II. Przepisy dotyczące ruchu pojazdów
A Zasady ogólne i przepisy porządkowe
18

Zajmowanie więcej niż jednego, wyznaczonego na jezdni, pasa ruchu

150
19

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

100
20

Nieustąpienie miejsca nadjeżdżającemu pojazdowi szynowemu przez kierującego pojazdem

250
21

Niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa podczas jazdy

100

Przewożenie dziecka w pojeździe:

22

1) poza fotelikiem ochronnym lub innym urządzeniem do przewożenia dzieci

150
23

2) w foteliku ochronnym, siedzącego tyłem do kierunku jazdy na przednim siedzeniu pojazdu wyposażonego w poduszkę powietrzną dla pasażera

24

Kierowanie pojazdem przewożącym pasażerów niekorzystających z pasów bezpieczeństwa

100
25

Nieużywanie hełmu ochronnego przez kierującego motocyklem lub motorowerem

100
26

Kierowanie motocyklem lub motorowerem przewożącym pasażerów nieużywających hełmu ochronnego

100
27

Przewożenie osoby w stanie nietrzeźwości, stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na rowerze lub motorowerze albo motocyklu poza bocznym wózkiem

150
28

Korzystanie podczas jazdy z telefonu wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem

200
29

Wjeżdżanie na pas między jezdniami

100
30

Niedopełnienie obowiązków przez uczestników wypadku poprzez nieusunięcie pojazdu z miejsca wypadku, w którym nie było zabitego lub rannego

150
31

Nieużywanie elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu przez osobę wykonującą roboty lub inne czynności na drodze

150
32

Brak oznaczenia lub niewłaściwe oznaczenie pojazdów do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego

300
B Włączanie się do ruchu
33

Nieustąpienie pierwszeństwa innemu pojazdowi lub uczestnikowi ruchu podczas włączania się do ruchu

300
34

Uniemożliwienie włączenia się do ruchu autobusowi (trolejbusowi) sygnalizującemu zamiar zmiany pasa ruchu lub wjechania z zatoki na jezdnię z oznaczonego przystanku na obszarze zabudowanym

200
35

Naruszenie obowiązków przez kierującego pojazdem zbliżającego się do miejsca postoju autobusu szkolnego

200
C Prędkość i hamowanie
36

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości do 10 km/h

do 50
37

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 - 20 km/h

od 50 do 100
38

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h

od 100 do 200
39

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 31 - 40 km/h

od 200 do 300
40

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41 - 50 km/h

od 300 do 400
41

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 51 km/h i więcej

od 400 do 500
42

Hamowanie w sposób powodujący zagrożenie bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienie

od 100 do 300
43

Jazda z prędkością utrudniającą ruch innymkierującym

od 50 do 200
44

Niezachowanie przez kierujących pojazdami objętymi indywidualnym ograniczeniem prędkości albo pojazdami lub zespołami pojazdów o długości większej niż 7 metrów niezbędnego odstępu od pojazdów znajdujących się przed nimi

200
45

Przekroczenie indywidualnie określonej dopuszczalnej prędkości dla danego pojazdu

zgodnie z lp. 36-41
D Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu
46

Zawracanie w warunkach, w których mogłoby to zagrażać bezpieczeństwu ruchu lub ruch ten utrudnić

od 200 do 400
47

Zawracanie w tunelach, na mostach i wiaduktach oraz na drogach jednokierunkowych

200
48

Utrudnianie lub tamowanie ruchu poprzez brak lub błędne sygnalizowanie manewru

200
49

Nieodpowiednie ustawienie pojazdu na jezdni przed skręceniem

150
50

Nieustąpienie pierwszeństwa przez kierującegopojazdem zmieniającego zajmowany pas ruchu

250
E Wymijanie, omijanie i cofanie
51

Omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu

500
52

Omijanie pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd kolejowy w sytuacji, w której wymagało to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu

250
53

Utrudnianie ruchu podczas cofania

od 50 do 200
54

Naruszenie zakazów cofania w tunelach, na mostach i wiaduktach

200
F Wyprzedzanie
55

Wyprzedzanie na przejściach dla pieszych lub bezpośrednio przed nimi

200
56

Wyprzedzanie na przejazdach dla rowerzystów lub bezpośrednio przed nimi

200
57

Naruszenie przez kierującego obowiązku upewnienia się przed wyprzedzaniem, czy kierujący jadący za nim nie rozpoczął manewru wyprzedzania

250
58

Naruszenie zakazu wyprzedzania pojazdu silnikowego przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia

300
59

Naruszenie zakazu wyprzedzania na zakrętach oznaczonych znakami ostrzegawczymi

300
60

Naruszenie zakazu wyprzedzania na skrzyżowaniach

300
61

Wyprzedzanie na przejazdach kolejowych albo tramwajowych i bezpośrednio przed nimi

300
62

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony lub bez zachowania bezpiecznego odstępu

200
63

Zwiększanie prędkości przez kierującego pojazdem wyprzedzanym

350
64

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku usunięcia się jak najbardziej w prawo i - w razie potrzeby - zatrzymania się w celu ułatwienia wyprzedzenia

100
65

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym

300
G Przecinanie się kierunków ruchu
66

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu

350
67

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa na skrzyżowaniu pieszym przy skręcaniu w drogę poprzeczną

350
68

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych albo podczas jazdy po placu, na którym ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni

350
69

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe dla rowerzystów

350
70

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa rowerowi przy przejeżdżaniu przez drogę dla rowerów poza jezdnią

350
71

Niezatrzymanie pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej

350
72

Naruszenie obowiązku usunięcia pojazdu unieruchomionego na przejeździe kolejowym (tramwajowym) lub ostrzegania kierujących pojazdami szynowymi w sytuacji, w której usunięcie pojazdu nie było możliwe

300
73

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu w takim miejscu i na taki czas, aby umożliwić pieszym swobodny dostęp do pojazdów komunikacji publicznej - w przypadku braku wysepki dla pasażerów na przystanku

100
74

Naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone

300
75

Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

300
76

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych pojazdem silnikowym

250
77

Jazda wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych innym pojazdem niż pojazd silnikowy

50
78

Naruszenie przez kierującego zakazu wjeżdżania na skrzyżowanie, jeśli na skrzyżowaniu lub za nim nie ma miejsca do kontynuowania jazdy

300
H Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza
79

Niewłączenie przez kierującego pojazdem wymaganych świateł w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza

200
80

Naruszenie przez kierującego pojazdem innym niż silnikowy zakazu wyprzedzania innych pojazdów w czasie jazdy w warunkach zmniejszonej przejrzystości powietrza oraz korzystania z pobocza drogi, a jeżeli nie jest to możliwe - jak najbliżej krawędzi jezdni

100
81

Nadużywanie sygnałów dźwiękowych lub świetlnych

100
82

Używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym

100
83

Używanie tylnych świateł przeciwmgłowych przy normalnej przejrzystości powietrza

100
I Holowanie
84

Holowanie pojazdu, którego kierujący nie ma wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem

250
85

Holowanie pojazdu na połączeniu sztywnym, jeżeli nie jest sprawny co najmniej jeden układ hamulcowy, albo na połączeniu giętkim, jeżeli nie są sprawne dwa układy hamulcowe

250
86

Holowanie pojazdu o niesprawnym układzie kierowniczym lub niesprawnych hamulcach

250
87

Holowanie pojazdu na połączeniu giętkim, jeżeli w pojeździe tym działanie układu hamulcowego uzależnione jest od pracy silnika, a silnik jest unieruchomiony

250
88

Holowanie więcej niż jednego pojazdu, z wyjątkiem pojazdu członowego

250
89

Holowanie pojazdem z przyczepą (naczepą)

250

Naruszenie przez kierującego warunków holowania poprzez:

90

1) niewłączenie w pojeździe holującym świateł mijania

100
91

2) nieprawidłowe połączenie pojazdu holowanego z holującym

150
92

3) brak lub niewłaściwe oznaczenie pojazdu holowanego

150
93

4) niezachowanie właściwej odległości między pojazdami holowanym a holującym

100
94

5) niewłaściwe oznakowanie połączenia między pojazdami (holu) albo brak takiego oznakowania

50
J Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt
95

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku

50
96

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

50
97

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu

50
98

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach

50
99

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów

100
100

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu wjeżdżania bezpośrednio przed jadący pojazd

150
101

Naruszenie przez kierującego rowerem na przejeździe dla rowerzystów zakazu zwalniania lub zatrzymywania się bez uzasadnionej przyczyny

100
102

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika

50
103

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy obok innego uczestnika ruchu na jezdni

100
104

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu pozostawiania pojazdu niezabezpieczonego przed ruszeniem

100
105

Naruszenie, przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, zakazu jazdy pojazdami na płozach bez dzwonków lub grzechotek

50
106

Naruszenie przez jeźdźca lub poganiacza obowiązku korzystania z określonej drogi lub części drogi

100
107

Pędzenie zwierząt płochliwych, niesprawnych fizycznie lub niedających sobą kierować

50
108

Pędzenie zwierząt bez odpowiedniego nadzoru, a pojedynczych bez uwięzi

50
109

Naruszenie przez poganiacza obowiązku poruszania się po lewej stronie pędzonych zwierząt

50
110

Naruszenie przez poganiacza obowiązku używania, w okresie niedostatecznej widoczności, odpowiedniego oświetlenia

50
111

Naruszenie przez poganiacza zakazu pędzenia zwierząt po określonych drogach

50
112

Naruszenie przez poganiacza zakazu przepędzania zwierząt w poprzek drogi w miejscu niewidocznym na dostateczną odległość

50
113

Naruszenie przez poganiacza zakazu zatrzymywania zwierząt na jezdni

50
114

Naruszenie przez poganiacza zakazu dopuszczania do zajmowania przez zwierzęta więcej niż prawej połowy jezdni albo drogi dla pieszych lub rowerów

50
115

Naruszenie nakazu, aby w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym pojazd zaprzęgowy znajdował się poza jezdnią

50
116

Pozostawienie pojazdu zaprzęgowego na postoju bez zachowania środków ostrożności niezbędnych do uniknięcia wypadku

50
117

Naruszenie wprowadzonych przez radę powiatu zakazów pędzenia zwierząt

50
K Autostrady i drogi ekspresowe
118

Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej

300
119

Cofanie na autostradzie lub drodze ekspresowej

300
120

Wjazd na autostradę lub drogę ekspresową pojazdem, dla ruchu którego drogi te nie są przeznaczone

250
121

Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze ekspresowej w innych miejscach niż wyznaczone w tym celu

300
122

Nieusunięcie z jezdni pojazdu unieruchomionego z przyczyn technicznych oraz nieostrzeganie innych uczestników ruchu

300
123

Niesygnalizowanie lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu silnikowego z powodu uszkodzenia lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej

300
L Zatrzymanie i postój
124

Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu

od 100 do 300

Zatrzymywanie pojazdu:

125

1) na przejeździe kolejowym lub tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

300
126

2) na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem, a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu - także za nimi

od 100 do 300
127

3) w tunelu, na moście lub na wiadukcie

200
128

4) na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tę linię

100
129

5) na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

100
130

6) w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

100
131

7) przy lewej krawędzi jezdni

100
132

8) na pasie między jezdniami

100
133

9) w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości

100
134

10) w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

100
135

11) na drodze dla rowerów

100
136

Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia lub wypadku

150
137

Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku

100
138

Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi i równolegle do niej

100
139

Naruszenie obowiązku umieszczania pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym

od 150 do 300
140

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd lub wyjazd

100
141

Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu

100
142

Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską

100
143

Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż wyznaczone

100
144

Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości przekraczającej 12 m

od 200 do 300
M Używanie świateł zewnętrznych
145

Jazda bez wymaganych świateł od zmierzchu do świtu

200
146

Jazda bez wymaganych świateł w okresie od dnia 1 października do ostatniego dnia lutego

100
147

Jazda bez wymaganych świateł pojazdami niewyposażonymi w światła mijania

50
148

Jazda bez wymaganych przepisami świateł w tunelu

100
149

Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego motocyklem lub motorowerem

100
150

Jazda bez wymaganych świateł przez kierującego pojazdem szynowym

200
151

Nieużywanie wymaganego oświetlenia podczas zatrzymania lub postoju w warunkach niedostatecznej widoczności

od 150 do 300
152

Korzystanie ze świateł drogowych w sposób niezgodny z przepisami

200
153

Naruszenie warunków dopuszczalności używania przednich świateł przeciwmgłowych

100
154

Używanie "szperacza" podczas jazdy

100
N Używanie pojazdów w ruchu drogowym
155

Bezpodstawne korzystanie z ułatwień w ruchu drogowym przez kierującego pojazdem uprzywilejowanym

300
156

Używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim

200
157

Zakrywanie świateł oraz urządzeń sygnalizacyjnych

200
158

Zakrywanie tablic rejestracyjnych lub innych wymaganych tablic albo znaków, które powinny być widoczne

100
159

Oddalenie się kierującego od pojazdu, gdy silnik jest w ruchu

50
160

Używanie opon z umieszczonymi w nich na trwałe elementami przeciwślizgowymi

100
161

Używanie łańcuchów przeciwślizgowych na oponach na drodze niepokrytej śniegiem

100
162

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery jednośladowe

200

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu dzieci lub młodzieży przez:

163

1) kierującego pojazdem przewożącym dzieci lub młodzież

200
164

2) oznaczenie pojazdu tablicami informującymi, że przewożone są nim dzieci lub młodzież, w czasie gdy dzieci lub młodzież nie są przewożone

50
165

3) kierującego innym pojazdem

200
166

Naruszenie przepisów dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych przez kierującego pojazdem przewożącym takie osoby

200
167

Niezachowanie szczególnej ostrożności przez kierującego pojazdem, który omija pojazd przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych

200
168

Naruszenie przepisów o obowiązku wysyłania przez pojazdy żółtych sygnałów błyskowych

200
169

Bezpodstawne używanie żółtego sygnału błyskowego

100
170

Ozdabianie tablic rejestracyjnych oraz umieszczanie z przodu lub z tyłu pojazdu znaków, napisów lub przedmiotów ograniczających czytelność tych tablic

50
171

Używanie pojazdu na obszarze zabudowanym w sposób powodujący uciążliwości związane z nadmierną emisją spalin do środowiska lub nadmiernym hałasem

do 300
172

Nieoznaczenie pojazdu zarejestrowanego za granicą znakiem określającym państwo rejestracji

100
173

Umieszczenie na pojeździe znaku określającego inne państwo niż to, w którym pojazd został zarejestrowany

100
174

Pozostawienie pracującego silnika podczas postoju na obszarze zabudowanym

100
O Przewóz ładunków i ciągnięcie przyczep
175

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający światła lub urządzenia sygnalizacyjne

200
176

Umieszczenie na pojeździe ładunku w sposób zasłaniający tablice rejestracyjne lub inne tablice albo znaki, w które pojazd jest wyposażony

100
177

Przewożenie ładunku nieoznaczonego lub oznaczonego w niewłaściwy sposób

150
178

Niezabezpieczenie urządzeń służących do mocowania ładunku przed rozluźnieniem się, swobodnym zwisaniem lub spadnięciem podczas jazdy

200
179

Naruszenie przepisów o przewozie ładunków sypkich

150
180

Ciągnięcie przyczepy o rzeczywistej masie całkowitej większej niż dopuszczalna w odniesieniu do określonego rodzaju pojazdu ciągnącego

od 100 do 300
P Przewóz osób
181

Przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu

od 100 do 300
182

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu

100
183

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach

100
184

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy

100
185

Naruszenie zakazu palenia tytoniu lub spożywania pokarmów w czasie jazdy

50
III. Kierujący

Kierowanie pojazdem silnikowym lub tramwajem przez osobę niemającą:

186

1) uprawnień do kierowania pojazdami

500
187

2) uprawnień wymaganych dla danego rodzaju pojazdu

300
188

Kierowanie bez uprawnień rowerem lub pojazdem zaprzęgowym

100
189

Kierowanie pojazdem przez osobę nieposiadającą przy sobie wymaganych dokumentów

50 za brak każdego z wymaganych dokumentów, nie więcej niż 250
IV. Inne wykroczenia
190

Samowolne umieszczanie, usuwanie, włączanie, wyłączanie, zmiana położenia lub zasłanianie znaku, sygnału drogowego oraz urządzenia ostrzegawczo-zabezpieczającego lub kontrolnego

400
191

Używanie pojazdu niszczącego nawierzchnię drogi

300
192

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień

300

Dopuszczenie przez właściciela, posiadacza, użytkownika lub prowadzącego pojazd:

193

1) pojazdu dojazdy na drodze publicznej nienależycie zaopatrzonego w wymagane urządzenia lub przyrządy albo pomimo że nie nadają się one do spełnienia swojego przeznaczenia

od 50 do 200
194

2) pojazdu do jazdy na drodze publicznej pomimo braku wymaganych dokumentów stwierdzających dopuszczenie pojazdu do ruchu

50
195

Zaśmiecanie lub zanieczyszczanie drogi publicznej

od 50 do 200
196

Samowolne umieszczanie na drodze znaków, napisów lub symboli

100
197

Wypasanie zwierzęcia gospodarskiego w pasie drogowym

50
198

Uchylanie się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości

200

^ do góry© 2004 mgr inż. Ludwik Olek