„Śląskie. Zawodowcy”

There is no translation available.

„ŚLĄSKIE. ZAWODOWCY”

Podmioty zaangażowane w realizację projektu
Lider projektu     – Urząd Marszałkowski
Partnerzy          – KSSE S.A.; RIG, Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości,
Cel ogólny
Podniesienie jakości kształcenia zawodowego i dostosowanie go do potrzeb rynku pracy oraz zapewnienie uczniom najwyższych standardów kształcenia zawodowego.
Liczba uczniów objętym projektem - łącznie 1998 osób, w tym przez KSSE - 1190
Okres realizacji               02. 09.2019 – 31.12. 2022
Rodzaje wsparcia:
• Doradztwo edukacyjno – zawodowe mające na celu badanie poziomu kompetencji Uczestników Projektu z wypracowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD)
• Staże lub praktyki zawodowe z możliwością wypłaty stypendiów stażowych
• Kursy/szkolenia specjalistyczne
  Kursy/szkolenia podnoszące kompetencje miękkie bądź kompetencje języka obcego zawodowego

Projekt w KSSE skierowany jest do uczniów klas II-III szkół branżowych I stopnia oraz klas II-IV techników uczęszczających do szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie Powiatu: Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, powiat bieruńsko-lędziński, zawierciański i żywiecki, które zgłosiły chęć udziału w projekcie -18 szkół.
KSSE zrealizuje projekt dla 1190 uczniów szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe w branżach: energetycznej, elektroniczno - mechatronicznej, motoryzacyjnej, teleinformatycznej
i mechanicznej , kluczowych z punktu widzenia sektora automotive, dominującego wśród przedsiębiorstw działających na terenie KSSE.
Uczestnictwo w projekcie jest dobrowolne i bezpłatne.
Rekrutacja uczestników projektu w szkołach będzie prowadzona zgodnie z zasadą równości i niedyskryminacji, w tym równości płci z zachowaniem zasad bezstronności i przejrzystości

Share