62,968,609 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Nauczyciele
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
Artykuły: Regulaminy
PROCEEDURY POST?POWANIA
PROCEEDURY POST?POWANIA W PRZYPADKU NIE REALIZOWANIA OBOWI?ZKU NAUKI W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ Post?powanie wobec ucznia, który uzyska? 50 i powy?ej godzin nieobecno?ci nieusprawiedliwionych.

REGULAMIN INTERNATU
1. Internat jest integraln? cz??ci? szko?y 2. Internat jest placówk? koedukacyjn? 3. W okresie nauki jest wspólnym domem wychowanków, wychowanków, którym nale?y d??y? do tworzenia rodzinnej atmosfery sprzyjaj?cej dobrej nauce, pracy i prawid?owemu wspó??yciu.

Regulamin organizacji wycieczek szkolnych
Podstawa: (Zarz?dzenie MEN z dnia 29 wrze?nia 1997 w sprawie zasad i warunków organizowania przez szko?y i placówki publiczne krajoznawstwa i turystyki. Rozporz?dzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 w sprawie okre?lania warunków bezpiecze?stwa osób przebywaj?cych w górach, p?ywaj?cych, k?pi?cych si? i uprawiaj?cych sporty wodne . Rozporz?dzenie MEN z dnia 17 sierpnia 1992 w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze?stwa i higieny w szko?ach i placówkach publicznych. (Dz. U. Nr 25, poz. 113 z 1996 r.), (Dz. U. Nr 119, poz. 562 z 1996 r.), (Dz. Urz. MEN Nr 9, poz. 40 z 1997 r.), (Dz. U. Nr 57 poz. 358 z 1997 r.), (Dz. U. Nr 135, poz. 1516 z 2001 r.) )

Regulamin porz?dkowy
Regulamin porz?dkowy w Zespole Szkó? Agrotechnicznych i Ogólnokszta?c?cych w ?ywcu 1. Regulamin obowi?zuje uczniów wszystkich typów szkól nale??cych do zespo?u. 2. Ka?dy ucze? zobowi?zany jest do posiadania indeksu ucznia, który jest jednolity dla wszystkich typów szkó?. Indeks nale?y naby? do 2 tygodni po rozpocz?ciu nauki w szkole.

Regulamin szkolnej pracowni komputerowej
• Logowanie do systemu: Ka?dy uprawniony u?ytkownik identyfikuje si? w systemie, podaj?c: - Nazw? u?ytkownika: ***********, - Has?o: **********(dane te mo?na uzyska? od opiekuna pracowni). • Bezpiecze?stwo danych: Jedynym bezpiecznym miejscem do przechowywania swoich poufnych informacji jest folder „Moje dokumenty” umieszczony na Pulpicie w Windows (nie nale?y zapisywa? ich w ?adnych innych folderach).

Regulamin Warsztatów Szkolnych
REGULAMIN ORGANIZACYJNY WARSZTATÓW SZKOLNYCH I PRACOWNI ZAWODOWYCH DZIA?AJ?CYCH W ZESPOLE SZKÓ? AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTA?C?CYCH CENTRUM KSZTA?CENIA PRAKTYCZNEGO W ?YWCU