62,968,524 Unikalnych wizyt
Logowanie
Nazwa użytkownika

HasłoNie masz jeszcze konta?
Zarejestruj się

Nie możesz się zalogować?
Poproś o nowe hasło
Facebook
Nawigacja
Start
Mapa serwisu
Kana? ZSAiO na YouTube
Mapa dojazdu
Szko?a
Statut Szko?y
Historia i Patron Szko?y
Dokumenty
Nauczyciele
Grono Pedagogiczne
Pedagog Szkolny
Publikacje nauczycieli
Awans Zawodowy
G?os Nauczycielski
Rodzice
Informacje
Rada Rodziców
Dla uczniów
Praktyki Zawodowe
Dydaktyka
J?zyk polski
Historia i WOS
Zadania Egzaminacyjne
Serwis Szkolnictwo
Platforma Edukacyjna
WSO
Katalog stron WWW
Wspó?praca
Kontakt
Wykaz Podr?czników
Kierunki kszta?cenia
LO - Klasa mundurowa
LO - Klasa integracyjna mundurowa
Technikum Hod. Koni
Technikum Hotelarstwa
Technikum ?yw. i Us?ug G.
Technikum Obs?. Turyst.
Zasadnicza SZ - Kucharz
Zasadnicza SZ - MOPiMR
Olimpiady i konkursy
Strzelectwo
Sprawni jak ?o?nierze
Olimpiady i konkursy
Obiekty sportowe
Galerie
Galeria FOTO
VIDEOTEKA
Przegl?darka FOTO
Panoramy wirtualne
Ró?ne
Ciekawe linki
Poczta e-mail
Event Calendar
Mapa - ?ywiec
Bramka E-mail
Bramka SMS
Archiwalne news
EduBlog
File Uploaded
CKEditor
Test Generator
TEMATY NA EGZAMIN USTNY Z J?ZYKA POLSKIEGO
LISTA TEMATÓW Z J?ZYKA POLSKIEGO
NA CZ??? USTN? EGZAMINU MATURALNEGO
W ROKU SZKOLNYM
2014/ 2015
I LITERATURA
1. Wspó?czesna literatura faktu wobec prawdy historycznej. Dokonaj analizy problemu, wykorzystuj?c wybrane dzie?a literackie.
2. Relacje mi?dzy artyst? i zbiorowo?ci?. Przedstaw zagadnienie na wybranych przyk?adach literackich.
3. Motyw ars poetica w wybranych utworach ró?nych epok. Rozwa? podobie?stwa i ró?nice w uj?ciu tego zagadnienia.
4. Scharakteryzuj wybrane literackie konwencje portretowania rodziny. Wypowied? zilustruj przyk?adami z literatury pi?knej.
5. Wyja?nij na wybranych przyk?adach, w jaki sposób i w jakim celu dokonuje si? zabiegu heroizacji b?d? deheroizacji bohaterów w literaturze zwi?zanej z wojn? i okupacj?.
6. ?wiat odwróconego dekalogu w literaturze ?agrowej. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych utworów.
7. „Krzepi? serca i rozdrapywa? rany" - dwa wielkie tematy w literaturze polskiej i dwa sposoby uczestnictwa twórców w losie narodu. Zinterpretuj utwory literackie podejmuj?ce te w?tki.
8. Fascynacje obrz?dami ludowymi w literaturze polskiej. Omów zjawisko, odwo?uj?c si? do wybranych przyk?adów.
9. Motywy autobiograficzne w twórczo?ci prozaików i poetów. Omów problem na wybranych przyk?adach dzie? literackich.
10. Obyczaje sto?u i tradycje kulinarne, utrwalone w literaturze polskiej ró?nych epok. Analizuj?c wybrane dzie?a, omów ró?ne sposoby podejmowania tego tematu i jego funkcj? w danym utworze.
11. ?wiat nadprzyrodzony. Odwo?uj?c si? do wybranych przyk?adów omów jego rol? w utworach z ró?nych epok.
12. Ró?ne sposoby kreowania miasta jako przestrzeni ?yciowej bohatera literackiego. Omów na podstawie analizy wybranych przyk?adów.
13. Omów sposoby funkcjonowania horacja?skiego motywu exegi monumentum w wybranych tekstach literackich pó?niejszych epok.
14. Poeci w roli krytyków rzeczywisto?ci i poszukiwaczy sposobów jej naprawy. Przedstaw temat na wybranych utworach.
15. Odwo?uj?c si? do wybranych przyk?adów literackich, zaprezentuj funkcjonowanie motywów idyllicznych w dzie?ach ró?nych epok.
16. Wspó?czesna polska poezja religijna. Scharakteryzuj zjawisko, porównuj?c tematyk? liryki Jana Twardowskiego i innego wybranego twórcy.
17. Rozwa? problem – którzy bohaterowie literatury polskiej XX wieku wywo?uj? kontrowersje? Podejmij prób? okre?lenia przyczyn takiego odbioru tych postaci.
18. Charakteryzuj?c wybrane przyk?ady z literatury polskiej, porównaj cele i sposoby wprowadzania wydarze? i postaci historycznych do ?wiata przedstawionego w dziele literackim.
19. Etos inteligenta i jego demaskacja. Realizuj?c temat, porównaj wybrane postaci z utworów M?odej Polski i dwudziestolecia mi?dzywojennego.
20. Motto, cytat, ostatnia scena, tytu?, jako klucze do interpretacji dzie?a literackiego. Omów zagadnienie na wybranych przyk?adach.
21. Siedem polskich grzechów g?ównych - przedstaw nasze wady narodowe na podstawie literatury od XVII do XIX wieku.
22. Ewolucja dramatu - od antyku do wspó?czesno?ci. Przedstaw temat na wybranych przyk?adach.
23. Epigramat, fraszka, aforyzm jako ?ród?o prawd ?yciowych. Omów temat na wybranych przyk?adach z literatury polskiej.
24. Sposoby ukazywania bohaterskiej ?mierci w literaturze. Scharakteryzuj je na przyk?adzie wybranych utworów powsta?ych w dwóch epokach literackich.
25. ?wiat jako labirynt, teatr, sen... Przedstaw temat, odwo?uj?c si? do wybranych przyk?adów literatury polskiej i obcej.
26. Porównaj sposoby ukazania u?omno?ci ludzkiej natury w komediach ró?nych epok. Odwo?aj si? do wybranych przyk?adów.
27. Zaprezentuj postawy m?odych gniewnych w?ród twórców i ich bohaterów literackich.
28. Sarmata o sobie i inni o sarmacie. Dokonaj analizy porównawczej, odwo?uj?c si? do wybranych utworów literackich.
29. Ró?ne wizje przysz?o?ci zawarte w literaturze fantastycznonaukowej. Scharakteryzuj je, analizuj?c wybrane powie?ci.
30. Rola mitu i magii w kreacji ?wiata przedstawionego. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych dzie? lirycznych i prozatorskich.
31. Problemy m?odych ludzi. Rozwa? zagadnienie, odwo?uj?c si? do wybranych dzie? literackich z ró?nych epok.
32. Konflikt pokole?. Omów odmienne realizacje motywu w literaturze ró?nych epok.
33. Kamienica lub dwór ziemia?ski – mikro?wiaty spo?eczne. Omów literackie sposoby przedstawienia motywu w wybranych dzie?ach.
34. Ideali?ci i marzyciele w literaturze polskiej. Scharakteryzuj sposoby kreowania takich bohaterów w utworach ró?nych epok.
35. Odwo?uj?c si? do wybranych utworów pozytywizmu, przedstaw ró?ne sposoby przekazywania prawdy historycznej w literaturze tej epoki.
36. Pokora i bunt wobec Boga. Przedstaw zagadnienie na wybranych przyk?adach z literatury ró?nych epok.
37. Bunt i pokora jako sposoby zachowa? cz?owieka wobec Boga. Przedstaw je i okre?l ich konsekwencje dla ludzkiego istnienia , odwo?uj?c si? do literatury dwóch ró?nych epok.II ZWI?ZKI LITERATURY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

1. Przywo?uj?c wybrane przyk?ady, omów funkcj? pejza?u w literaturze i sztuce XIX i/ lub XX wieku.
2. Wizerunki kobiet w literaturze i sztukach plastycznych. Omów zagadnienie, odwo?uj?c si? do wybranych dzie?.
3. Rozwa? problem odpowiedzialno?ci cz?owieka za swoje czyny w kontek?cie wybranych dwudziestowiecznych tekstów kultury.
4. Wspó?czesne muzyczne próby interpretacji poezji – przejaw jej wp?ywu na inne dziedziny sztuki, czy symptom typowej dla kultury masowej ingerencji w dzie?o? Omów temat, odwo?uj?c si? do wybranych tekstów kultury.
5. Odwo?uj?c si? do wybranych tekstów kultury, okre?l funkcje, jakie pe?ni
przedstawiony w literaturze i malarstwie portret Sarmaty.
6. Motyw konia w literaturze i w innych dziedzinach sztuki. Omów, odwo?uj?c si? do wybranych przyk?adów.
7. Omów na wybranych przyk?adach ró?norodne funkcje rekwizytów w dramacie i w realizacji teatralnej.
8. Na wybranych przyk?adach omów funkcjonowanie motywu stabat mater w tekstach kultury.
9. Motyw wampira w literaturze i w filmie. Omów, odwo?uj?c si? do wybranych przyk?adów.
10. Kultura ?redniowieczna jako ?ród?o inspiracji artystycznej w XX wieku – rozwi? temat, charakteryzuj?c wybrane teksty kultury.
11. Motyw mistrza i ucznia w literaturze i filmie. Omów, odwo?uj?c si? do wybranych przyk?adów.
12. Literackie i muzyczne sposoby wyra?ania uczu?. Przedstaw na wybranych przyk?adach.
13. Omów i oce? re?yserskie koncepcje adaptacji literatury, odwo?uj?c si? do wybranych filmów/ spektakli teatralnych.
14. Wspó?czesne interpretacje dramatów Szekspira – teatr ?ywego planu, teatr telewizji, adaptacje filmowe. Omów zagadnienie, odwo?uj?c si? do wybranych przyk?adów.
15. Ró?ne sposoby mówienia o rzeczywisto?ci poprzez literatur?, teatr/ film. Porównaj tworzywo oraz ?rodki przekazu charakterystyczne dla wspomnianych tekstów kultury.
16. Ekspresjonizm w literaturze i innych dziedzinach sztuki. Omów jego funkcj? na wybranych przyk?adach dzie?.
17. Zwi?zki literatury i malarstwa w okresie M?odej Polski. Przedstaw zagadnienie w oparciu o wybrane przyk?ady.
18. ?wiat warto?ci cz?owieka zlagrowanego i z?agrowanego i jego odzwierciedlenie w utworach literackich. Przeanalizuj zagadnienie na wybranych przyk?adach z literatury i filmu.
19. Orientalizm w literaturze i malarstwie romantycznym. Omów zagadnienie, odwo?uj?c si? do wybranych dzie?.
20. Inspiracje mitologiczne w literaturze i sztukach plastycznych. Zaprezentuj na podstawie wybranych dzie?.
21. Filmy Andrzeja Wajdy jako interpretacje dzie? literackich. Przedstaw temat na wybranych przyk?adach.
22. Artystyczne interpretacje powsta? narodowych w literaturze i malarstwie. Dokonaj analizy wybranych dzie?.
23. Dworek szlachecki jako symbol warto?ci narodowych - przedstaw zagadnienie na wybranych przyk?adach literackich, malarskich i filmowych..
24. Motywy biblijne w literaturze i sztukach plastycznych. Omów ich obecno?? na wybranych przyk?adach.
25. Odwo?uj?c si? do wybranych przyk?adów z literatury i malarstwa, przedstaw i porównaj ró?ne sposoby przedstawiania l?ku w dziele sztuki.
26. Ró?ne sposoby ukazywania pi?kna ludzkiego cia?a. Porównaj je, odwo?uj?c si? do literatury i sztuki wspó?czesnej.
27. Symboliczne znaczenie barw w utworze literackim i dziele malarskim. Omów zagadnienie, odwo?uj?c si? do wybranych tekstów kultury jednej epoki (np. M?odej Polski).
28. Sposoby deformowania ?wiata w literaturze i sztuce XX wieku. Rozwa? problem na podstawie analizy wybranych dzie?.
29. Ró?ne realizacje motywu artysty w sztuce i literaturze. Przedstaw sposoby funkcjonowania motywu na podstawie analizy, uwzgl?dniaj?c odmienne konwencje artystyczne.
30. Ró?ne sposoby przedstawiania wojny. Omów funkcje motywu w literaturze i sztuce na podstawie analizy wybranych dzie?.


III J?ZYK

1. J?zyk wspó?czesnej publicystyki – nowomowa, czy poprawna polszczyzna? Rozwa? problem, analizuj?c wybrane teksty.
2. Specyfika j?zykowa poczty elektronicznej i rozmów na ?ywo przez Internet. Omów zagadnienie na wybranych przyk?adach.
3. .Funkcje komizmu j?zykowego w wybranych utworach dawnych i wspó?czesnych. Omów zagadnienie, odwo?uj?c si? do wybranych przyk?adów.
4. Dokonaj analizy najnowszych zapo?ycze? we wspó?czesnej polszczy?nie i oce? ich zasadno??.
5. Analizuj?c przyk?ady ró?nych tekstów, omów problemy ekspansji j?zyka potocznego i odchodzenia od tradycyjnych norm stylistycznych.
6. Na wybranych przyk?adach dokonaj analizy sposobów funkcjonowania wyrazów modnych we wspó?czesnym j?zyku polskim.
7. Odwo?uj?c si? do wybranych przyk?adów, omów i oce? wp?yw kultury masowej na wspó?czesn? polszczyzn?.
8. Omów sposoby wykorzystania tekstów literackich w reklamie wizualnej. Odwo?aj si? do wybranego materia?u.
9. Pos?uguj?c si? wybranymi tekstami z prasy wspó?czesnej, scharakteryzuj j?zyk sprawozda?. Przeanalizuj typowe ?rodki j?zykowe oraz oce? zasadno?? ich u?ycia i zgodno?? z kryterium poprawno?ci.
10. Omów, na wybranych przyk?adach, sposoby indywidualizowania j?zyka bohaterów literackich.
11. Funkcje stylizacji gwarowej w literaturze M?odej Polski. Omów na przyk?adzie wybranych utworów.
12. J?zyk zakochanych dawniej i dzi?. Dokonaj analizy w oparciu o wybrane teksty z literatury i sztuki.
13. J?zykowe sposoby wyra?ania uczu? w listach Twojego pokolenia i pokolenia romantyków (np. listów Mickiewicza, S?owackiego, Krasi?skiego, Chopina).
14. J?zyk Internetu. Scharakteryzuj zjawisko na wybranych przyk?adach (komunikatory, blogi, czaty, strony WWW).
15. J?zyk trzech pokole?. Obja?nij istot? ró?nic w j?zyku Twoim, rodziców, dziadków.
Komentarze
Brak dodanych komentarzy.
Dodaj komentarz
Zaloguj się, aby móc dodać komentarz.
Oceny
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą oceniać zawartość strony

Zaloguj się lub zarejestruj, żeby móc zagłosować.

Brak ocen. Może czas dodać swoją?